Випуск 95 / Выпуск 95

Постійне посилання зібранняhttps://dspace.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/4843

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 38
 • Документ
  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЖУРНАЛ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021)
 • Документ
  Дослідження закономірностей часу простою маршрутних транспортних засобів під час посадки та висадки пасажирів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Свічинська, О. В.; Карпенко, В. О.; Svichynska, Olha; Karpenko, Volodymyr
  У статті представлено результати дослідження часу простою маршрутних транспортних засобів на зупинках під час посадки та висадки пасажира. Отримано закономірності розподілу даної величини на реально зібраних даних для автобусів та тролейбусів м. Харків. Перевірено похибку розрахунку пасажиропотоків у випадку врахування часу простою на аналітичній моделі маршрутної мережі.
 • Документ
  Оцінка потенціалу підвищення енергоефективноісті в smartgrid-системах з просьюмерами на базі електромобілів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Луценко, І. М.; Федоряченко, С. О.; Малієнко, А. В.; Рухлова, Н. Ю.; Кошеленко, Є. В.; Циган, П. С.; Lutsenko, I. M.; Fedoriachenko, S. O.; Malienko, A. V.; Rukhlova, N. Yu; Koshelenko, І. V.; Tsyhan, P. S.; Kholodov, A. P.
  Проаналізовано режими роботи електричних міських ТП 6(20)/0,4 кВ. Обґрунтовано науково-технічні рішення щодо використання електромобілів у якості просьюмерів електричної енергії. Визначено потенціал впливу електромобілів на втрати електричної енергії в «розумних» елект-ричних мережах. Надано техніко-економічне обґрунтування доцільності використання елект-ромобілів у якості просьюмерів з позицій зниження втрат та ефективності використання об-ладнання мереж.
 • Документ
  Концепція конвергенції технологій доповненої реальності і штучного інтелекту для транспортних засобів спеціального призначення
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Ніконов, О. Я.; Nikonov, Oleh
  Запропоновано для конструювання, діагностики, ремонту та експлуатації транспортних засо-бів спеціального призначення використовувати технології доповненої реальності та штучного інтелекту. Розроблено концепцію конвергенції технологій доповненої реальності та штучного інтелекту для транспортних засобів спеціального призначення на основі синергетичного підхо-ду. Розроблено інтегровану інтелектуальну інформаційно-управляючу систему для транспорт-них засобів спеціального призначення з технологією доповненої реальності.
 • Документ
  Метод, моделі та інформаційна технологія прийняття рішень про стан технічних об’єктів в умовах нестаціонарних вхідних впливів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Полярус, О. В.; Лебединський, А. В.; Чепусенко, Є. О.; Poliarus, O. V.; Lebedynskyi, A. V.; Сhepusenko, Y. A.
  У світі спостерігається значне зростання обсягу вимірювальної інформації на складних та ве-ликих технічних об’єктах, прикладом яких є мостові споруди. Прийняття рішення щодо стану цих об’єктів в умовах нестаціонарних вхідних впливів є складним завданням. У статті запропо-новано здійснювати перехід від одноканальної обробки інформації до багатоканальної. В кож-ному каналі відбувається обробка однієї з мод Гільберта–Хуанга, на які розкладається кожна реалізація нестаціонарного сигналу. Показано, що найчастіше вистачає трьох перших мод роз-кладання, які в більшості випадків створюють стаціонарний процес. Якщо якась мода виявля-ється нестаціонарною, можливе її розкладання по зазначених модах. Кінцеве рішення за ста-тистичними критеріями приймається не за реалізаціями, як це традиційно здійснюється, а за модами Гільберта–Хуанга.
 • Документ
  Визначення глибини забивання шпунта з одним ярусом розпірок або анкерів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Кожушко, В. П.; Краснов, С. М.; Kozhushko, V. P.; Krasnov, S. M.
  Розглянуто спрощений варіант визначення глибини забивання шпунта з одним ярусом розпірок або анкерів. Наведено порівняльні результати визначення глибини забивання, отримані спрощеним способом і способом, який нами застосовується.
 • Документ
  Смуга на пружній основі, що описується різними моделями, навантажена рівномірно розподіленим навантаженням
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Кожушко, В. П.; Краснов, С. М.; Kozhushko, V. P.; Krasnov, S. M.
  Досліджено питання визначення реактивних тисків і згинальних моментів у смузі, навантаженій рівномірно розподіленим на всій її довжині навантаженням. Розглянуто три моделі ґрунтової основи і лінійно-деформівну півплощину, лінійно-деформівний шар скінченної товщини та модель Вінклера. Показано, що величини реактивного тиску і згинальних моментів у значній мірі залежать як від гнучкості системи «смуга – ґрунт», так і від застосованої при розрахунках моделі ґрунтової основи.
 • Документ
  Багатокритеріальна модель вибору програмного забезпечення для проектування дерев’яних будинків
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Філь, Н. Ю.; Кононихін, О. С.; Fil, Nataliya; Kononykhin, Aleksandr
  В роботі проведено аналіз проблеми вибору програмного забезпечення для проектування дерев’яних будинків. Сучасна людина прагне жити в екологічній будівлі. А деревина має унікальні властивості, що робить її відмінним вибором для зведення екологічного житла. Для проектування дерев’яних будинків існує багато програмного забезпечення, яке має різні функції та можливості, вартість, а також вимоги до апаратного забезпечення. Вперше розроблено модель вибору програмного забезпечення для проектування дерев’яних будинків, яка, на відміну від існуючих, дозволяє обрати програмне забезпечення за багатьма критеріями та обмеженнями в умовах нечіткої вхідної інформації. Подальші дослідження будуть спрямовані на практичну реалізацію моделі у вигляді програмно-методичного комплексу.
 • Документ
  Вплив адгезійної добавки iDOP-PH на підвищення зчеплюваності дорожніх в’язких бітумів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Пиріг, Я. І.; Галкін, А. В.; Роман, П. С.; Pyrig, Yan; Galkin, Andrey; Roman, Pavlo
  У статті представлено дані щодо впливу адгезійної добавки iDOP-PH на стандартні та адгезійні властивості нафтового дорожнього в’язкого бітуму. Особливу увагу в роботі приділено встановленню зміни зчеплюваності бітуму після технологічного старіння, яке моделювалось згідно широко розповсюдженого у вітчизняній дорожній практиці методу, представленого в ГОСТ 18180, та методу RTFOT, що використовується в американський та європейський системах оцінки якості бітумів.
 • Документ
  Дослідження впливу масово-інерційних характеристик додаткової в’язкопружної опори на нестаціонарне деформування прямокутної пластини
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Воропай, О. В.; Єгоров, П. А.; Voropay, Alexey; Yegorov, Pavel
  Уточнюється математична модель в’язкопружної опори за рахунок урахування її масово-інерційних характеристик. Досліджується вплив масово-інерційних характеристик на коливальний процес у випадку нестаціонарного деформування механічної системи, що складається із прямокутної пружної ізотропної пластини і додаткової в’язкопружної опори. Показано, що масово-інерційні характеристики додаткової в’язкопружної опори спричиняють помітний вплив на коливальний процес, причому зміни стосуються як амплітуди, так і фазових характе-ристик.
 • Документ
  Аналіз енергетичних втрат в електричній трансмісії з урахуванням ефекту Зоммерфельда–Кононенка
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Подригало, М. А.; Подригало, Н. М.; Сєріков, Г. С.; Сєрікова, І. О.; Podrigalo, Mihael Abovich; Podrigalo, Nadegda Mihaelovna; Serikov, Georgy Sergeevich; Serikova, Irina Alekseevna
  Розглядаються особливості застосування розрахункової моделі енергетичних втрат на пересування в умовах виникнення ефекту Зоммерфельда–Кононенка на безпружинних масах коліс із дисбалансом. Уточнено аспекти, пов’язані з резонансними явищами у трансмісії при застосуванні електричного приводу.
 • Документ
  Математична модель структурно-топологічної оптимізації логістичних мереж
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Безкоровайний, В. В.; Нефьодов, Л. І.; Русскін, В. М.; Bezkorovainyi, Volodymyr; Nefedov, Leonid; Russkin, Vladimir
  Сформульовано постановку і розроблено математичну модель двокритеріальної за показника-ми витрат і оперативності задачі реінжинірингу трирівневих топологічних структур для об’єднаних пунктів виробництва та переробки. Практичне використання запропонованої моделі дозволить підвищити ефективність логістичних мереж зі зворотними потоками за рахунок зменшення витрат на реінжиніринг з урахуванням показників їхньої оперативності.
 • Документ
  Оцінка можливостей накопичення енергії приводом автонавантажувача
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Міщук, Д. О.; Міщук, Є. О.; Балака, М. М.; Mishchuk, Dmitriy; Мishchuk, Euvgen; Balaka, Maxim
  У процесі роботи автонавантажувача існують періоди його руху, при яких можна накопичувати енергію, зокрема у процесах гальмування та переміщеннях на уклонах. Накопичення та рекуперацію енергії в системі приводу автонавантажувача можна здійснювати за рахунок гідросистеми зі встановленим гідроакумулятором та електроприводом з генерацією енергії в акумулятори. Для оцінки величини накопичуваної енергії системою навантажувача пропонується дослідити його енерговитрати на циклограмах енерговитрат.
 • Документ
  Імпульсне деформування трикутних пластин на основі класичної теорії
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Янютін, Є. Г.; Шарапата, А. С.; Yanyutin, Yevgeniy Grigor'yevich; Sharapata, Andrey Sergeevich
  В цій статті розглядаються імпульсні впливи різних навантажень на трикутні, рівнобедрені, пружні, ізотропні пластини. Дослідження проводяться з використанням класичної теорії пластин. Наведено аналітичний розв’язок прямої задачі з визначення внутрішніх моментів і прогинів пластини, а також числові дані розрахунку конкретного випадку навантаження.
 • Документ
  Результати експериментальних досліджень взаємного впливу тензодатчиків на площинних елементах конструкції дорожньої машини
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Коваль, А. О.; Рукавишніков, Ю. В.; Koval, Andrii; Rukavyshnikov, Jurii
  Приведено методику та результати досліджень взаємного впливу тензоперетворювачів на похибки вимірювань динамічних навантажень у просторово розподілених комп’ютеризованих вимірювальних інформаційних системах.
 • Документ
  Визначення кінематичних та геометричних параметрів багатоскребкових ланцюгових траншейних екскаваторів на основі напівблокованого критичноглибинного режиму різання ґрунтів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Кравець, С. В.; Форсюк, С. Л.; Kravets, S. V.; Forsyuk, S. L.
  Розглянуто методику розрахунку деяких технологічних та геометричних параметрів ланцюгово-скребкового робочого органу траншейного екскаватора, що ґрунтується на критичноглибинному різанні ґрунтів.
 • Документ
  Особливості комп’ютерного моделювання та дослідження режимів роботи елементів піднімальної платформи
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Кириченко, І. Г.; Черніков, О. В.; Роговий, А. С.; Рагулін, В. М.; Рєзніков, О. О.; Табуров, О. С.; Kyrychenko, I. H.; Chernikov, O. V.; Rogovyi, A. S.; Ragulin, V. M.; Reznikov, O. O.; Taburov, O. S.
  Робота є продовженням попередніх спільних досліджень кафедр будівельних і дорожніх машин, інженерної та комп’ютерної графіки й теоретичної механіки та гідравліки з використанням методів комп’ютерного моделювання у машинобудівній галузі. Метою роботи є розробка циф-рової моделі обладнання піднімальної платформи у середовищі Autodesk Inventor для виконання досліджень кінематики та режимів роботи за заданих умов експлуатації, а також оцінка пи-тань міцності конструкції за допомогою програми ANSYS.
 • Документ
  Застосування спектрального аналізу моторного мастила для прогнозування залишкового ресурсу двигунів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Федоряченко, С. О.; Зіборов, К. А.; Луценко, І. М.; Перков, Є. С.; Холодов, А. П.; Ужва, Р. М.; Fedoriachenko, Serhii; Ziborov, Kyrylo; Lutsenko, Ivan; Perkov, Yevhen; Uzhva, Roman
  Надано обґрунтування технології аналізу моторного мастила на предмет визначення продуктів зносу. Визначення мас металів, які потрапляють у мастило внаслідок зносу, дозволяє спрогно-зувати залишковий ресурс двигуна та оцінити як якість самого мастила, так і якість палива.
 • Документ
  Напружений стан пролітної будови колодязного крана
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Руднєв, О. М.; Лятуринський, В. О.; Rudnev, A. M.; Liaturynskyi, V. A.
  В роботі проведено аналіз напружень у головних балках мостового колодязного крана. Розглядаються різні види навантаження: підйом із підхопленням, а також навантаження на штангу збоку. Напруження, що виникають у цих випадках, визначені експериментально, теоретично, а також за допомогою програмного забезпечення. Дослідження напруженого стану коробчастих балок кранів із жорстким підвісом різними методами вказують на достовірність методик.
 • Документ
  Особливості конструкції та основні напрями удосконалення крокуючого рушія потужних технологічних машин
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Фідровська, Н. М.; Ярижко, О. В.; Крупко, І. В.; Fidrovskaya, N. M.; Yarizhko, O. V.; Krupko, I. V.
  Розглянуто особливості конструкції та процесу пересування технологічних машин, обладнаних чотирьохопорним крокуючим рушієм, із методикою визначення основних параметрів такого механізму. Показано фактори, що впливають на роботу привода такого механізму, їх вплив на ефективність та показано основні шляхи удосконалення такого механізму пересування.