2014, № 1 (6)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 56
 • Документ
  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЖУРНАЛ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2014)
 • Документ
  Визначення вартості людського капіталу, інформаційних ресурсів та бренду промислових підприємств України
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2014) Горовий, Д. А.
  В роботі проведено порівняльний аналіз вартості бренду на основі сукупного балу рейтингу бренду, що пропонувався у даній роботі, та вартості бренду, що визначається сучасною фінансовою звітністю. На основі цього визначено вартість одного балу у цінах 2012 року (для зменшення впливу інфляції за ці роки) та справедливу вартість бренду підприємства і обсяг його недооцінки або переоцінки підприємством. Також визначено вартість інформації, розраховану за модифікованою формулою Шеннона. Оскільки ентропія, що в ній використовується, є фізичною величиною, то вважається, що на підприємствах, залежно від стану певності чи непевності можливий позитивний (прибуток) або негативний (збиток) фінансовий результат. Також розраховано необхідний обсяг інформації у вартісному вигляді (вартість інформації) залежно від стану певності чи непевності інформаційного забезпечення діяльності підприємства. Оцінку вартості людського капіталу в роботі проведено за допомогою методики розрахунків вартості кадрового потенціалу комерційного підприємства В. Аллавердяна. Проте слід визнати, що при спробі використання цієї методики на сучасних підприємствах України гудвіл кадрового потенціалу всіх працівників підприємства створює не позитивний, а від’ємний ефект, та зменшує вартість людського, а відповідно, і віртуального капіталу підприємства.
 • Документ
  Визначення стадії життєвого циклу бренду підприємства на базі кореляційно-регресійного аналізу
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2014) Приходько, Д. О.
  Загальні економічні цикли формують такі умови, які впливають на життєві цикли підприємств, товарів та брендів. Тому в межах розробки нового методу оцінки вартості брендів промислових (автомобілебудівних) підприємств доцільним є врахування життєвого циклу брендів в оцінці їх вартості. Метою роботи є визначення стадії життєвого циклу брендів автомобілебудівних підприємств на базі кореляційно-регресійного аналізу. 256 У статті було визначено стадії життєвого циклу брендів автомобілебудівних підприємств через побудову лінійного рівняння регресії та визначення кореляційної залежності двох економічних змінних, а саме, частки ринку та чистого доходу (виручки) віл реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Для оцінки якості (точності) рівняння регресії використовувався коефіцієнт кореляції, для оцінки статистичної значущості рівняння регресії використовувався розрахунковий та табличний F-критерій Фішера. Відповідно, дослідивши лінію тренду та лінію зміни залежності показників за роками можна визначити стадію життєвого циклу бренду та присвоїти їй відповідний бал, тобто в роботі було розроблено бальну оцінку життєвого циклу бренду. На базі визначення стадії життєвого циклу бренду, за класифікаційною ознакою «вплив часу на бренд» запропонована бальна оцінка бренду, що дозволяє оцінити перспективи бренду. Було надано обґрунтування бальних оцінок. Застосування зазначеного методу визначення стадії життєвого циклу бренду та впливу часу на бренд надає можливість враховувати зазначені чинники в оцінці вартості бренду підприємства, вони є важливими складовими, які дозволяють прогнозувати вартість бренду в майбутньому.
 • Документ
  The competitiveness evaluation of labor potential of the regions of Ukraine
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2014) Bolshenko, Svetlana
  Забезпечення високої конкурентоздатності трудового потенціалу регіонів є однією із головних завдань державної регіональної соціально-економічної політики України, що потребує державного регулювання процесом формування конкурентних переваг на усіх етапах відтворювального циклу трудового потенціалу. Проведення моніторингу рівня конкурентоздатності трудового потенціалу регіонів та аналізу стану його складових є необхідним для того, щоб на державному рівні своєчасно приймати адекватні управлінські рішення щодо поліпшення якості трудового потенціалу та підвищення ефективності його використання в регіонах, де виявлено погіршання цих показників. Метою дослідження є оцінка конкурентних переваг та рівня конкурентоздатності трудового потенціалу регіонів України. Визначення основних стратегічних напрямків підвищення конкурентоздатності трудового потенціалу для Харківської, Донецької та Луганської областей. Предметом дослідження стали методи таксономічного аналізу з метою їх адаптації для оцінки конкурентоздатності трудового потенціалу регіонів. У статті проведене оцінювання конкурентних переваг трудового потенціалу регіонів України за визначеними критеріями з використанням методу таксономічного аналізу, який передбачає розрахунок коефіцієнту таксономії. За результатами аналізу зроблено висновок, що основними стратегічними орієнтирами у формуванні конкурентоздатного трудового потенціалу для Донецької області повинні стати: підвищення ефективності використання фонду робочого часу; створення привабливих умов для працівників наукової сфери; стимулювання суб’єктів господарювання до активізації інноваційної діяльності з метою збільшення обсягу наукових та науково-технічних робіт; проведення здоровоохоронних заходів спрямованих на збільшення середньої очікуваної тривалості життя при народженні. На території Харківської області необхідно перш за все підвищити мобільність працездатного але незайнятого населення шляхом його навчання новим професіям, на які є попит на ринку праці. Заходи щодо підвищення ефективності використання фонду робочого часу та покращення соціального середовища слід передбачити у програмах соціально-економічного розвитку Луганської області.
 • Документ
  Методичне забезпечення підвищення рівня розвитку національної економіки з урахуванням грошово-кредитної політики
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2014) Гойхман, М. І.
  Метою даної статті є розробка методичного забезпечення підвищення рівня розвитку національної економіки з урахуванням грошово-кредитної політики. Досягнення цієї мети здійснюється шляхом теоретичного аналізу та узагальнення, з урахуванням практичних проблем, існуючих у цій сфері. Методика дослідження. У процесі дослідження використовувалися наступні методи: діалектичний і абстрактно-логічний (дослідження сутності, принципів, особливостей структури механізму забезпечення фінансової безпеки, формування висновків); бібліографічний (вивчення і опрацювання наукових праць, що присвячені грошово-кредитній політиці та розвитку національної безпеки); системного узагальнення; порівняння, групування, методи індукції та дедукції – для обґрунтування пропозицій щодо впровадження та використання методичного забезпечення підвищення рівня розвитку національної економіки з урахуванням грошово-кредитної політики. Результати роботи. У роботі доведено, що між валовим внутрішнім продуктом та готівковими коштами випущеними в обіг та готівковими коштами та депозитами існує тісним зв'язок. Коефіцієнт детермінації становить 98,67%. Також розроблено методичне забезпечення підвищення рівня розвитку національної економіки з урахуванням грошово-кредитної політики, відмінністю якого від існуючих є: використання в якості цільової функції максимізації валового внутрішнього продукту при обмеженнях щодо позитивних значень показників: готівкових коштів випущених в обіг та готівкових коштів та депозитів; крім того – встановлення максимальних, середніх та мінімальних значень цих показників. Сфера застосування полягає у можливості використання розробленого методичного забезпечення для підвищення рівня розвитку національної економіки з урахуванням грошово-кредитної політики. Це буде сприяти стабілізації економічної ситуації в Україні та залученню інвестиційних ресурсів в різні сфери господарства.
 • Документ
  Экономическая сущность понятия «потенциал»
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2014) Карман, С. В.; Богатырева, А. Н.
  Объектом исследования является процесс формирования и развития потенциала экономической системы Предметом исследования являются теоретические аспекты формирования и развития потенциала экономической системы. Цель работы. Целью научной публикации является обоснование экономической сущности понятия «потенциал». Методы исследования. Теоретической основой работы является диалектический метод познания экономических явлений и процессов, фундаментальные положения экономической теории, научные работы отечественных и зарубежных ученых по вопросам обоснования сущностной природы потенциала. Результаты работы. Принципиальное значение в исследовании имеет неразрывная связь сущностного содержания понятия «потенциал» с фундаментальными философскими категориями «способность», «возможность», «действительность», отражающие основные ступени в становлении и развитии предмета или явления. Действительность является результатом актуализации возможности. Тождественность проявляется в виде: потенция - возможность, актуализация – действительность. В современном учении о потенциале экономической системы акцент в определении действительности необходимость делать на социальном конструировании реальности, что обусловлено абсолютизацией возможностей человеческой деятельности и отказом от признания первичности материальной реальности, что делает использование результативного подхода к пониманию потенциала экономической системы более целостным. Сфера применения результатов. Логическая схема понятия «потенциал предполагает иерархическую структуризацию его уровней, что позволяет обоснованно выделять ресурсный, производственный и экономический его виды. Выводы. Для определения потенциала обязательным является наличие как минимум двух начальных элементов: объекта воздействия (человек) и субъекта, на который влияют (ресурсы). Осознанная деятель- 233 ность человека предполагает принятие такого рационального решения, которое максимально повышает вероятность достижения намеченной цели. Для экономической деятельности важен выбор такого решения, которое соответствует наилучшему финансовому результату.
 • Документ
  Чинники формування адаптаційної моделі управління портфелем бізнесів залізничного транспорту
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2014) Пилипенко, О. В.
  Адаптивне управління підприємством в частині пристосування до змінних і непередбачуваних умов зовнішнього середовища передбачає варіативність стратегічних планів розвитку, оцінку та вибір стратегічних альтернатив розвитку підприємства, у т.ч. формування портфельних стратегій з урахуванням змін зовнішнього і внутрішнього середовища, адаптацію асортиментної програми та корегування видів діяльності до вимог ринку. Дослідження застосування методів адаптивного управління здійснюється щодо діяльності структурних підрозділів залізничного транспорту, що здійснюють ремонти рухомого складу. Метою статті є визначення економічних передумов та чинників формування адаптаційної моделі управління портфелем бізнесів ремонтного підприємства залізничного транспорту на базі управління та аналізу витрат діяльності. Методологія дослідження – сукупність прийомів оцінювання та відбору управлінського стратегічного рішення в сфері формування портфелю (сукупності бізнесів) підприємства. Методами, на основі яких передбачено оцінювати ефективність та обґрунтованість витрат діяльності окремих видів основних та допоміжних видів діяльності підрозділів ремонту рухомого складу ПАТ «Українські заліз- 228 ниці» є функціонально-вартісний аналіз, АВС-аналіз, метод прямих витрат, метод стандартних витрат. Обґрунтування доцільності та ефективності діяльності усього комплексу ремонтних робіт рухомого складу передбачено здійснювати на основі функціонально-вартісного аналізу та застосування методів порівняння і дисконтування інвестиційних витрат та економії експлуатаційних витрат. Результатами дослідження є висновки щодо сфери застосування окремих методів калькулювання витрат, що дозволить отримати обґрунтовану інформацію щодо результатів (ефективності) окремих видів діяльності залізничного транспорту в цілому та підрозділів ремонту рухомого складу зокрема, та формування на цій основі адекватних стратегічних альтернатив розвитку ремонтних депо та ремонту рухомого складу як основного виду діяльності залізниць.
 • Документ
  Механізм формування конкурентоспроможності підприємств дорожнього господарства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2014) Токар, І. І.
  Стаття присвячена питанням розробки механізму формування конкурентоспроможності підприємств дорожнього господарства. В роботі виділено теоретичні підходи, що застосовуються при дослідженні конкурентоспроможності як економічної категорії. Наведено групи інтегральних показників оцінки рівня конкурентоспроможності дорожнього підприємства як спеціалізованого будівельного підприємства. Розвиток теоретичних основ управління конкурентоспроможністю підприємств дорожнього господарства відбувався шляхом побудови механізму формування конкурентоспроможності за допомогою графічної інтерпретації структури та зображення взаємозв’язків між його окремими елементами в межах стратегічного підходу. Структура механізму формування конкурентоспроможності підрядних дорожніх підприємств показує послідовність комплексної реалізації його елементів відповідно до встановлених цілей управління конкурентоспроможністю дорожнього підприємства. Визначено, що згідно стратегічного підходу оцінка ефективності реалізації управлінських заходів з підвищення конкурентоспроможності дорожнього підприємства реалізується за групами з п’яти внутрішніх факторів стратегічного середовища, а урахування зовнішніх факторів стратегічного середовища відбувається на етапі визначення цілей управління конкурентоспроможністю дорожнього підприємства та етапі вивчення структури підрядного ринку. Запропонований механізм окремо виділяє розробку системи управлінських дій щодо підвищення конкурентоспроможності дорожнього підприємства та її реалізацію як відособлений етап, спрямований на управління матеріально-технічним забезпеченням та збутом, капітальним будівництвом та експлуатаційним утриманням автодоріг, технологічною підготовкою та технологічними процесами, фінансовою діяльністю, організацією виробництва. Зазначено, що при оцінці власних можливостей дорожнього підприємства слід окремо враховувати інноваційну складову зростання та розвитку останнього, спрямовану на активізацію управлінських зусиль щодо збільшення виробничої потужності за рахунок впровадження науково-технічних досягнень і провідного виробничого досвіду.
 • Документ
  Повышение конкурентоспособности предприятия кондитерской промышленности средствами портфельных инноваций
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2014) Авраменко, И. В.
  В статье исследуется проблема обеспечения конкурентоспособности современного предприятия за счет внедрения инновационных разработок, направленных на усиление конкурентных преимуществ и ликвидацию конкурентных недостатков. В работе отмечено, что необходимым условием выживания и дальнейшего развития предприятий кондитерской промышленности в условиях нестабильной внешней среды становится нахождение новых инструментов повышения конкурентоспособности, направленных на усиление конкурентных позиций, формирования конкурентных преимуществ и реализацию имеющегося конкурентного потенциала. В работе проанализированы подходы к определению нового типа экономических отношений – «инновационной экономики», в связи с чем выделено понятие «инновационная конкуренция». Подчеркнуто, что характерными особенностями такой экономики является стабильный рост наукоемкого сектора экономики, снижение материалоемкости и энергоемкости производства, повышение эффективности производства за счет инноваций и ряд других, также связанных с инновациями. Выделена роль конкурентных инноваций как инструмента повышения конкурентоспособности предприятия, что влечет за собой разработку инновационной стратегии. Предложена структуризация портфеля конкурентных инноваций кондитерского предприятия, для чего выделены основные составляющие, предназначенные для разработки инноваций по основным направлениям формирования конкурентоспособности предприятия: ресурсные инновации, товарно-потребительские инновации, инновации в конкурентной борьбе, по каждому из которых сформированы возможные положения по внедрению. В статье обосновано, что для достижения роста конкурентоспособности предприятия необходимым условием является наличие и оптимальная комбинация всех элементов подсистемы обеспечения конкурентных инноваций, которая является структурным элементом общей системы обеспечения деятельности предприятия. Подчеркнуто, что расширение системы обеспечения деятельности предприятия в будущем и сохранения допустимого уровня ресурсной обеспеченности в текущий момент возможно через внедрение конкурентных инноваций, что представляет собой сбалансированность между необходимостью расходования ресурсов и ростом конкурентоспособности предприятия.
 • Документ
  Формування процесу генерування ідей інноваційно-активним персоналом підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2014) Василичев, Д. В.; Цвілий, С. М.
  Розкрито проблеми функціонування системи інноваційного розвитку персоналу підприємства. Визначено зміст процесу інноваційного розвитку персоналу та в цілому підприємства. Проведено аналіз взаємозв’язку між індивідуальним трудовим потенціалом підприємства та його інноваційним мисленням, в якому виявлено, що інноваційне мислення є не у кожного працівника. Однак, розвиток новаторської та інноваційної складової мислення працівників може бути мотивовано за рахунок проведення індивідуальних і групових тренінгів, а також за рахунок саморозвитку особистості. Представлено набор найбільш розповсюджених методів зупинки інноваційних процесів. Запропоновано кроки розуміння інноваційної стратегії розвитку персоналу підприємств, які включають такі етапи, як обговорення питання про те, як тлумачиться в організації само поняття інновацій; розробку декларації про розуміння інновацій; розробку інноваційної стратегії, яка дозволить об'єднати всі всілякі інноваційні зусилля організації і підтримати загальну орієнтацію на інновації; доведення до загального висновку про те, що інновації складають мету організації і що розвиток кожного з її співробітників як персонально, так і організаційних інноваційних здібностей, що буде всебічно заохочено. Визначено, що одним з важливійших умов успіху нововведень є наявність інноватору, ентузиасту, який захвачений новою ідеєю та готовий прикласти максимум зусиль, для впровадження її до життя. Представлено одне з напрямів інноваційного розвитку персоналу - інноваційний клімат як частина загальної організаційної культури підприємства.
 • Документ
  Інноваційні аспекти забезпечення конкурентоздатності підприємницької діяльності в умовах соціалізації економіки
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2014) Більська, О. В.
  У даній статті розглядається проблема посилення конкурентоздатності підприємницької діяльності в національній економіці, в якій водночас здійснюються заходи по дотриманню соціальної зорієнтованості у розвитку і реалізується інноваційна модель забезпечення суспільної динаміки. Автор висуває гіпотезу з приводу того, що в таких особливих умовах підтримання суспільного поступу слід відійти від стереотипу сприйняття інновацій виключно в техніко-технологічному контексті і перейти в площину тлумачення їх сутності у більш розширену площину. В цьому контексті обґрунтовується позиція щодо перебору на себе такої місії дещо іншою категорією інновування, а саме соціальними інноваціями. На основі аналізу становлення підходів, за якими науковцями тлумачиться сутність соціальних інновацій в статті виокремлено деструктивні аспекти таких думок і запропоновано їх авторську концепцію. Особлива увага в процесі формування останньої автором приділена обґрунтуванню продукту діяльності соціальної держави, в якості якого виділено соціальність. Керуючись методологічною прив’язкою до саме подібного результату соціально-орієнтованого розвитку, в дослідженні здійснено діагностику стратегії і наслідків виробничогосподарської діяльності продуцентів економіки. На основі опрацювання офіційного статистичного матеріалу, а також залучення порогових значень ресурсовикористання, напрацьованих практикою розвинених країн, автором розкриваються на достатньо аргументованих моделях хибні підходи підприємців до формування результату виробництва, які зводять нанівець потенційно наявні в економіці конкурентні переваги і зроблена спроба оцінити обсяги втраченого при цьому ефекту. Квінтесенцією роботи є пропозиція щодо зміни об’єкту оподаткування, а саме прибутку на собівартість. Стаття підводить риску під подібним процесом інновування в спектрі об’єктів оподаткування і започатковує, на погляд автора, шлях до формування адаптаційних спроможностей підприємництва в контексті формування конкурентних переваг і його становлення в якості повноцінного суб’єкта конкурентоспроможності. Такий погляд буде цікавим фахівцям в області формування сприятливого підприємницького середовища в частині забезпечення конкурентних спроможностей власними фінансовими ресурсами.
 • Документ
  Btl-технологии как эффективное направление рекламы
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2014) Какодей, А. А.; Евтюшина, А. Э.
  В современных условиях развития экономики наблюдается интенсивный рост необходимости в поиске новых рекламных концепций, особый интерес вызывает появление такого нестандартного и креативного решения данной проблемы как использование BTL-коммуникаций. В данной статье авторы осуществляют концептуализацию и анализ BTL как инновационной рекламной технологии. Статья посвящена определению понятия «BTL-коммуникаций» и области их применения в рекламе. Основное внимание в работе авторы акцентируют на возможность получения новых, креативных и нестандартных идей посредством их использования. Рассмотрены основные подвиды BTL - коммуникаций: наиболее популярные и только набирающие популярность разнообразные технологии. Проанализирована динамика украинского рекламного рынка, в том числе доля сектора BTL рекламы и ее подвидов за последние несколько лет. На основе анализа статистики украинского рекламного рынка исследованы его объем, структура и данные по основным рекламным категориям за 2012-2013 годы. В статье приведены основные преимущества и недостатки BTL-коммуникаций. Авторами отмечается, что главным преимуществом использования BTL - коммуникаций является качественная обратная связь с покупателями и огромная вариация решений для поставленных задач. В статье обосновывается мысль о том, что в настоящее время BTL-коммуникации как современная рекламная технология решения различных задач активно развивается в сфере рекламы и бизнеса. Данная технология позволяет использовать нестандартные рекламные носители для продвижения различного рода товаров и услуг. Рассмотрены области применения данного вида рекламы в практике бизнеса.
 • Документ
  Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку зовнішньоторговельної діяльності регіонів україни в контексті поглиблення інтеграційних процесів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2014) Бікулова, Д. У.; Бондаренко, Н. В.
  У статті показано, що питання удосконалення зовнішньоторговельної діяльності регіонів України є вкрай важливими і актуальними в умовах поглиблення інтеграційних процесів, насамперед, з ЄС, а також необхідності вирішення поставленої задачі реформування місцевого самоврядування, надання регіонам реальних фінансових важелів для забезпечення соціально-економічного розвитку, у тому числі за рахунок розширення та підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності. Метою статті є оцінка сучасного стану та перспектив розвитку зовнішньоторговельної діяльності регіонів України, їх експортного потенціалу та розробка рекомендацій, спрямованих на подолання проблем розвитку експортного потенціалу в умовах поглиблення інтеграційних процесів. Предмет дослідження – теоретико-прикладні аспекти оцінки стану зовнішньоторговельної діяльності регіонів України та перспектив розвитку їх експортного потенціалу. Проведено аналіз регіональної структури експорту за показником відношення експорту до валової доданої вартості по кожному регіону, який дозволив визначити регіони, що мають найбільш потужний експортний потенціал, а також виявити такі регіони, експортний потенціал який є досить слабким. Базуючись на методичних підходах, запропонованих в монографії колективу авторів за загальною редакцією А.А. Мазаракі, в статті проведено групування регіонів України за ступенем чутливості їх економічних систем до подальшої лібералізації зовнішньої торгівлі за двома критеріями: за критерієм споживання товарів населенням регіону та критерієм рівня конкуренції вітчизняної продукції з імпортною. Дано оцінку одержаних результатів. Вони можуть стати в пригоді при створенні зони вільної торгівлі з ЄС. Запропоновано рекомендації, спрямовані на удосконалення зовнішньоторговельної діяльності регіонів, підвищення ефективності використання їх експортного потенціалу, здійснення широкої товарної та географічної диверсифікації експорту, при цьому пріоритетом має стати розширення торгівлі з ЄС.
 • Документ
  Податкове навантаження на споживання, працю і капітал у країнах ЄС
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2014) Мельник, В. М.; Кощук, Т. В.
  Досліджено методичні аспекти оцінки податкового навантаження на споживання і фактори виробництва. Проаналізовано динаміку та особливості формування податкового навантаження на споживання, працю та капітал у країнах ЄС у 2000 - 2010 рр. Виявлено тенденції перерозподілу податкового навантаження між споживанням і факторами виробництва внаслідок сучасних податкових реформ на території Об’єднаної Європи.
 • Документ
  Мотивація персоналу в умовах економічної кризи
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2014) Машлякевич, А. О.
  Кризова ситуація в економіці України загрожує будь-якому підприємству не тільки фінансовими проблемами але і втратою кваліфікованих кадрів, без яких подолати кризу неможливо. Втримати основних працівників – одна з головних задач менеджменту компанії на цьому етапі. Однак керівництво більшості українських підприємств концентрує свою увагу на управлінні виробництвом, маркетингом, фінансами, в той час як удосконаленню системи мотивації персоналу приділяється недостатньо уваги. Також важливим питанням в цей скрутний час є уникнення демотивації робітників. Предметом статті являється мотивація персоналу на підприємствах. Мета- розглянути особливості мотивації персоналу в умовах кризи, принципи та методи матеріальної та нематеріальної мотивації, обґрунтувати її важливість для будь-якої організації. Визначити що являє собою мотиваційний профіль людини? Виділити основні потреби, задовольнити які він прагне на роботі. А також розглянути психологічні правила ефективної мотивації: повага до особистості, щирість 183 похвали, реалістичність цілей, можливість кар’єрного росту, заохочування групової роботи, диференційований підхід та ін.. Сфера застосування - будь-які підприємства на території України та за кордоном, не залежно від їх сфери діяльності. Висновки: доки не закінчиться ситуація нестабільності, спілкування керівника з працівниками повинне носити регулярний характер, на основі чого повинен формуватися індивідуальний підхід до кожного з робітників. Таким чином спільна робота керівника і працівника стане антикризовою мірою на внутрішньому фоні компанії і принесе свої результати у подоланні труднощів.
 • Документ
  Реструктуризація підприємства як основний інструмент його реформування
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2014) Кирчата, І. М.
  В статті розглянуто актуальні питання, пов’язані з реструктуризацією підприємств, досліджено сутність та визначено місце реструктуризації підприємства в системі забезпечення його конкурентної стійкості. Предметом дослідження виступає система управління процесом реструктуризації підприємства, орієнтована на підвищення рівня конкурентної стійкості підприємства. Мету роботи обумовила необхідність розробки методичних рекомендацій щодо удосконаленню системи управління реструктуризацією підприємства в процесі і на основі розвитку його конкурентного потенціалу. Для вирішення поставлених завдань були використані загальнонаукові та прикладні методи дослідження, а саме: теоретичного узагальнення і систематизації (при дослідженні літературних джерел, понятійного апарату, декомпозиція і композиція (як прийоми організаційного проектування для побудови структурних схем). На основі комплексного дослідження в роботі визначені особливості проведення трансформаційних змін і проблеми адаптації вітчизняних підприємств до ринкових умов господарювання, виявлені специфіка, особливості і характерні риси їх діяльності в ході процесу реструктуризації. Основним результатом роботи є: уточнено та запропоновано власне трактування терміну “реструктуризація”; розроблено схему побудови процесу реструктуризації підприємства на основі діагности його конкурентного потенціалу. Узагальнення теоретичних підходів до змісту поняття «реструктуризація підприємства» дає можливість зробити висновок про те, що це ємне й багатоаспектне поняття, яке включає в себе організаційно-економічні, правові, технічні заходи, спрямовані на зміну організаційної й функціональної структур підприємства.
 • Документ
  Загальна характеристика механізму ідентифікації факторів розвитку підприємств дорожнього господарства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2014) Деділова, Т. В.
  Стаття присвячена теоретичним питанням розвитку підприємств дорожнього господарства України. Використання методу теоретичного узагальнення та структурно-логічного підходу дозволили виділити мікро-, мезо-, та макрорівні розвитку дорожньо-транспортного комплексу України, кожен з яких має відповідні елементи, пов'язані з конкурентним потенціалом у складі єдиної цілісної системи управління конкурентоспроможністю за аналогічною структурою. На основі систематизації факторів розвитку підприємств дорожнього господарства за екстенсивною та інтенсивною спрямованістю встановлено економічну, організаційну, соціальну та техніко-технологічну групу факторів. В роботі відмічено зміст факторів екстенсивного розвитку як таких, що приводять до збільшення виробництва будівельномонтажних робіт за рахунок простого кількісного розширення самих факторів виробництва. Встановлено вплив групи інтенсивних факторів на розвиток дорожнього виробництва як результату впровадження нових прогресивних технологій дорожнього будівництва та зниження матеріалоємності й трудомісткості будівельно-монтажних робіт. Наведено перелік галузевих особливостей, що впливають на ієрархічну структуру розвитку дорожніх підприємств. Процедуру ідентифікації факторів розвитку підприємств дорожнього господарства представлено у вигляді певного механізму, побудова якого відбувалася на основі визначення структурних блоків та відповідних до них ідентифікаторів. До показників екстенсивного та інтенсивного розвитку було віднесено кількісні та якісні показники використання ресурсів відповідно. Співвідношення екстенсивності й інтенсивності розвитку підприємства дорожнього господарства виражається в показниках використання його виробничих і фінансових ресурсів. Результати дослідження можуть бути використані підприємствами дорожнього господарства при розробці альтернатив стратегічних управлінських рішень, спрямованих на досягнення стійкого розвитку в сучасних умовах функціонування дорожньо-транспортного комплексу.
 • Документ
  Шляхи розвитку експортного потенціалу газового комплексу Туркменістану і створення багатоваріантної системи інфраструктурного забезпечення його реалізації
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2014) Болдовська, К. П.
  Предметом статті є теоретичні питання і практичні підходи до розвитку експортного потенціалу промислових підприємств. Метою статті є визначення тенденцій і перспектив газового експорту Туркменістану, обґрунтування шляхів нарощення і подальшого розвитку експортного потенціалу підприємств газового комплексу і розробка рекомендацій щодо диверсифікації постачань туркменського газу на світовий ринок. Методологія проведення дослідження представлена методами теоретичного узагальнення, аналізу і синтезу, системного і комплексного підходу і кореляційно-регресійного аналізу. У роботі здійснений прогноз величини виробничого й експортного потенціалу газової галузі Туркменістану. Отримані при моделюванні тренди вказують на стабілізацію і наявність передумов для подальших позитивних зрушень у цій сфері. У роботі пропонуються рекомендації щодо нарощення і розвитку експортного потенціалу підприємств газового комплексу Туркменістану в цілях збереження і розширення зарубіжних ринків збуту, досягнення і підтримки на кожному з них заданого рівня ефективності, а також рекомендації щодо створення багатоваріантної системи транспортування вуглеводнів на світові ринки в цілях поетапного розширення географії газового експорту. Отримані науково-практичні висновки і надані пропозиції можуть бути враховані і використані при вирішенні комплексу проблем, пов’язаних із розвитком експортного потенціалу підприємств газової промисловості Туркменістану.
 • Документ
  Сутність економічної безпеки підприємства та її місце в загальній системі економічної безпеки суспільства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2014) Близнюк, А. О.
  В статті пропонується визначення сутності та змісту економічної безпеки підприємства, а її також місця в загальній системі економічної безпеки суспільства. Предметом є економічна безпека підприємства. Метою статті є дослідження проблеми управління економічною безпекою підприємства де на перший план виходить необхідність уточнення самого поняття «економічна безпека підприємства», його сутності та змісту, а також місця в загальній системі економічної безпеки соціуму. У роботі використано метод угруповання, який було застосовано при виявленні підходів до визначення сутності досліджуваного поняття «економічна безпека підприємства». У роботі визначено економічний зміст поняття «економічна безпека підприємства», яке повинне передувати визначенню його місця та підпорядкованості в загальній системі безпеки суспільства та держави. Вплив економічної безпеки підприємства на суспільство полягає у поєднанні всіх виявлених у роботі аспектів на рівні особистості, тобто економічна безпека підприємства є визначною для економічної безпеки суспільства, особливо в кризових умовах та в умовах значних ринкових 167 перетворень, які мають місце в більшості сучасних країн. Сферою застосування результатів дослідження є транспортна галузь, яка є надзвичайно важливою для економічного розвитку будь-якої держави. Саме вона є запорукою товарообігу, а, відповідно, й ефективного функціонування більшості інших галузей економіки. У роботі встановлено, що між поняттями безпека держави та економічна безпека підприємства існує наступний структурно-функціональний зв'язок – економічна безпека підприємства формує економічну безпеку держави, національну безпеку в цілому та значним чином впливає на загальну безпеку держави.
 • Документ
  Подход к интегральной оценке финансового состояния предприятия
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2014) Благой, В. В.
  Проблема аналізу фінансового стану підприємства і його оцінки є актуальною і сьогодні, оскільки з одного боку, вона є результатом діяльності підприємства, а з іншого боку - визначає передумови розвитку підприємства. Об'єктом дослідження виступають методичні та теоретичні основи оцінки фінансового стану підприємства. Предметом дослідження є фінансова звітність торговельних підприємств України. Мета статті полягає в поглибленні теоретико-методичних принципів і розробці рекомендацій щодо удосконалення методики оцінки фінансового стану підприємства. Методи дослідження - логічного узагальнення, системного аналізу, метод побудови системи показників. Удосконалено методику оцінки фінансового стану підприємства як інструменту регулювання його економічної поведінки в умовах мінливого середовища та запропонована альтернативна методика проведення інтегральної оцінки фінансового стану підприємства за рахунок поділу показників фінансового стану на нормовані і тенденційні. Альтернативний підхід до інтегральної оцінки фінансового стану підприємства дає можливість формувати якісно нову систему показників, які можуть використовуватися агентами економічних відносин з метою прийняття ефективних управлінських рішень. Таким чином, інтегральна оцінки фінансового стану дає можливість в узагальненому вигляді подати діяльність підприємства на ринку і визначити рейтинг ефективності його діяльності. Це дозволить суб'єктам ринкових відносин визначитися з найефективнішими способами інвестування капіталу і чекати зростання віддачі від використовува- 164 них ресурсів в умовах їх обмеженості. Практичне значення отриманих результатів: альтернативний підхід до інтегральної оцінки фінансового стану підприємства дає можливість формувати якісно нову систему показників, які можуть використовуватися агентами економічних відносин з метою прийняття ефективних управлінських рішень.