2015, № 3 (10), т. 1

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 32
 • Документ
  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЖУРНАЛ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015)
 • Документ
  Ефективність виробництва олійних культур і дослідження його тенденцій в ПСП “Синюха” Новоархангельського району Кіровоградської області
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Пархоменко, Л. А.; Parkhomenko, Lydmila
  В статті досліджено показники динаміки урожайності, посівних площ та валових зборів за досліджуваний період, також проведений їх аналіз у ПСП «Синюха» Новоархангельського району Кіровоградської області. Досліджено, що посівна площа олійних культур з 2011 р. по 2013 р. збільшилась на 8,8% і становить 570 га. Урожайність олійних культур в господарстві низька, але має тенденцію до збільшення. Урожайність соняшнику в 2013 р. порівняно з 2011р. збільшилась на 51,5%. А урожайність сої, навпаки, зменшилась за три роки на 1,8%. Валовий збір соняшнику та ріпаку у 2013р. порівняно з 2012р. збільшився на 31% та 430% відповідно. Валовий збір сої, навпаки, зменшився на 46,3%. Розглянуто вплив факторів на зміну валового збору та економічну ефективність виробництва олійних культур у досліджуваному господарстві. Виробництво олійних культур в господарстві за досліджуваний період є рентабельним і прибутковим. Найвищим рівень рентабельності соняшнику був у 2012 році – 54,7%, сої – у 2011р.-51,4%. Це пояснюється тим, що на ринку склалася досить висока ціна реалізації. Доведено, що ПСП «Синюха» пристосоване до господарювання в ринкових умовах. Виробництво олійних культур в даному господарстві приносить значні прибутки. Також в статті визначено перспективні напрями стратегії розвитку ринку олійних культур, а саме: формування оптових ринків олійних культур, розвиток інфраструктури в сільській місцевості, створення розвиненої системи кооперативів, асоціацій самими виробниками олійних культур для спільного зберігання і реалізації насіння олійних культур великими партіями, основна увага розвитку біржової торгівлі насінням олійних культур.
 • Документ
  Перспективи та перешкоди встановлення біогазових комплексів в АПК України
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Блага, В. В.; Пантус, В. Н.; Благой, В. В.; Blaga, Viktoriia; Pantus, Vladislav; Blagоy, Vitalii
  Актуальність теми роботи зумовлена необхідністю подальшого дослідження теоретичних та прикладних проблем забезпечення енергетичної незалежності держави. Важливість дослідження посилюється з огляду на фінансову, політичну нестабільність, якими характеризується сучасна кризова ситуація в країні. Предметом дослідження є методичні та теоретичні основи оцінки перспектив встановлення біогазових комплексів на аграрних підприємствах України. Метою дослідження є поглиблення теоретико-методичних засад та розробка рекомендацій щодо розвитку біогазової індустрії в Україні. Методи дослідження – логічного узагальнення, системного аналізу, економіко-статистичний метод, аналіз економічних показників. Результати. Проведене дослідження законодавства, що стосується впровадження біогазових комплексів, та різних теоретичних та прикладних робіт з оцінки розвитку біогазової індустрії в Україні виявило деякі недоліки. Прийнятий Верховною Радою Закон України «Про електроенергетику» щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії встановлює для електроенергії з біогазу неприпустимо низький коефіцієнт «зеленого» тарифу з подальшим його поступовим зниженням. Також в законі були виявлені необґрунтовані вимоги до частки місцевої складової для об'єктів електроенергетики, що претендують на отримання зеленого тарифу, дано некоректне визначення терміну «біомаса», допущений ряд припущень та термінологічних помилок. Тому був зроблений висновок, що сектор біогазу не має достатнього стимулу для успішного росту. Сферою застосування результатів роботи можуть бути підприємства агропромислового комплексу України. На підставі проведених досліджень виявлено, що розвиток біогазових технологій в Україні дозволить у перспективі отримувати щорічно від 1,5 до 9 млрд. м3 еквівалента природного газу, що є значним внеском у забезпечення енергетичної незалежності держави. Це дозволить сформувати альтернативний газопаливний ресурс, забезпечить можливість зняття пікових навантажень в електромережі, сприяти ме створенню нових робочих місць, розвитку регіональної економіки, поліпшенню екологічного стану та підвищенню родючості ґрунтів.
 • Документ
  Фактори та напрями підвищення інтенсифікації молочного скотарства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Семенда, Д. К.; Семенда, О. В.; Тернавська, І. Б.; Semenda, Dmytro; Semenda, Olena; Ternavska, Inna
  У статті систематизовано фактори, механізми та напрями підвищення інтенсифікації молочного скотарства. Обґрунтовано, що до основних факторів інтенсифікації, які мають прояв у галузі молочного скотарства, належать: природно-біологічні, техніко-технологічні, організаційно-економічні, соціальні, екологічні, інноваційно-інвестиційні, інформаційні та інтелектуальні. Результати досліджень переконують, що фактори інтенсифікації діють комплексно, у взаємозв’язку, що вимагає обґрунтованого підходу до розкриття сутності їх взаємодії при розробленні й реалізації державних програм розвитку молочного скотарства. Для розвитку інтенсифікаційних процесів важливою складовою повинен стати інформаційний фактор, який поки що недостатньо досліджений і має дискусійний характер. Інтелектуальні фактори визначаються через розвиток науки, освіти, культури, наявності організацій, що ведуть НДДКР. Необхідно пам’ятати про роль науки в розробці рекомендацій, пропозицій і технологій, здатних інтенсифікувати виробництво молочної продукції, зробити його конкурентоспроможним і економічно вигідним. Доведено, що послідовну інтенсифікацію молочного скотарства на інноваційній основі слід розглядати, як першочерговий економічний важіль і запоруку підвищення прибутковості виробництва якісного молока й ефективнішого використання генетичного потенціалу продуктивності корів в аграрних підприємствах. Стратегія розвитку має бути спрямована на: підвищення рівня інтенсифікації, концентрації і спеціалізації виробництва та відновлення роботи придатних до подальшої експлуатації тваринницьких ферм, формування оптимальних за розмірами тваринницьких комплексів; істотне підвищення продуктивності худоби на основі поліпшення якісного складу поголів’я, охоплення селекційноплемінною роботою селянських і фермерських господарств; досягнення технологічного переоснащення та економічної стабільності галузі; впровадження ефективних ресурсозберігаючих технологій виробництва продукції тваринництва; створення нових робочих місць та розширення зайнятості сільського населення.
 • Документ
  Фінансові інструменти мінімізації ризиків в управлінні рухом оборотного капіталу
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Горовий, Д. А.; Gorovyi, Dmytro
  Необхідність в оновленні і активізації економічного життя в Україні вимагає знову повернутися до теми управління рухом оборотного капіталу промислових підприємств, оскільки в саме результаті цього руху утворюється прибуток – головний результат діяльності будь-якого підприємства. Проте, вирішуючи актуальні проблеми в цій сфері, дослідники недостатньо уваги приділяють вивченню фінансових ризиків підприємства, що виникають в процесі зміни (руху) елементів оборотного капіталу у ході його відтворювального циклу, а особливо заходам мінімізації та запобігання таких ризиків. Тому метою даної статті є розробка заходів щодо зменшення впливу ризиків на процеси управління рухом оборотного капіталу сучасного промислового підприємства. . Оптимізація впливу або запобігання фінансових ризиків передбачає використання трьох способів управління ними: страхування, управління активами і пасивами та хеджування. Проте для оптимізації впливу ризиків руху оборотного капіталу доцільно використовувати лише два способи – управління активами і пасивами та хеджування, оскільки страхування є досить витратним способом для підприємств. Проведені у дослідженні розрахунки підтверджують переваги хеджування за допомогою зміни непевних змінних ставок за комерційними кредитами на фіксовані ставки за банківськими кредитами. Таке хеджування допомагає зменшити динамічні, структурні, циклічні та відсоткові ризики руху оборотного капіталу, пов’язані з придбанням сировини, компенсацією зростання обсягу дебіторської заборгованості тощо.
 • Документ
  Джерела та напрями фінансового забезпечення водогосподарського комплексу України
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Левковська, Л. В.; Мандзик, В.М.; Чередніченко, Ю. Г.; Levkovs’ka, Ludmyla; Mandzyk, Valeriy; Cherednichenko, Yulia
  В результаті дослідження проаналізовано економічний механізм та визначено джерела фінансового забезпечення водогосподарської діяльності. Встановлено, що сучасний механізм фінансово-економічного забезпечення водогосподарської діяльності є недостатньо ефективним, адже водне господарство тривалий час перебуває у стані постійної нестачі коштів, а велика кількість сучасних ринкових інструментів за допомогою яких у країнах з розвиненою ринковою економікою залучається фінансовий капітал у водогосподарський комплекс фактично не використовується. Крім того, однією з головних вимог ефективного функціонування водогосподарського комплексу є достатнє фінансове забезпечення процесу оновлення основних його фондів, що включає в тому числі пошук та створення джерел фінансово-економічного забезпечення модернізації водного господарства. Відповідно до розробленої класифікації встановлено, що пріоритетними у використанні є комплексні джерела фінансового забезпечення водогосподарської діяльності. Запропоновано напрями інвестиційного забезпечення водогосподарського комплексу України, які передбачають: заходи щодо активізації інвестиційної діяльності, стимулювання всіх учасників процесу водозабезпечення до ефективного водокористування, зміну схеми ціноутворення, зниження виробничих та трансакційних витрат тощо. Перспективним напрямом покращення фінансового забезпечення водогосподарського комплексу є застосування механізмів державноприватного партнерства. Основними перевагами державно-приватного партнерства для держави є: скорочення витрат на надання послуг; активізація інвестиційної діяльності; ефективне управління майном; економія фінансових ресурсів держави; використання досвіду приватних компаній; оптимізація розподілу ризиків; підвищення ефективності інфраструктури; стимулювання підприємницького мислення; рівний діалог між владою та бізнесом; збереження та створення робочих місць. Для приватного бізнесу: залучення бюджетних коштів до проекту; доступ до раніше закритих сфер житловокомунального господарства; розширення можливостей отримання пільгових кредитів під державні гарантії від міжнародних та вітчизняних фінансових установ на довгий термін; оптимізація розподілів ризиків проекту.
 • Документ
  Концептуальні основи формування та використання інвестиційного портфелю підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Саталкіна, Л. О.; Satalkina, Liliya
  Представлене дослідження присвячене концептуальним основам формування та використання інвестиційних портфелів підприємств. Основним предметом дослідження є інвестиційні портфелі підприємств, а зокрема проблеми пов’язані із забезпеченням їх формуванням та використанням. Метою роботи є розроблення концептуальних основ формування та використання інвестиційних портфелів з метою оптимізування цих процесів в межах діяльності підприємства. За допомогою методів систематизації, теоретичного узагальнення, системного аналізу, структурно-логічного та графічного запропоновано теоретичне підґрунтя для розуміння сутності визначених процесів, розвинуто типологію факторів, які впливають на зазначені процеси, представлено загальну концептуальну модель. Представлене трактування поняття інвестиційного портфелю підприємства характеризується виокремленням двох складових: портфелю проектів і портфелю ресурсів, що, в свою чергу, визначає розроблену класифікацію інвестиційних портфелів підприємства. В результаті дослідження визначено, що процеси формування та використання інвестиційного портфелю відбувають послідовно і взаємопов’язано, із врахуванням певних етапів кожного з процесів та під впливом визначених факторів і принципів. В статті визначені основні елементи концептуальної моделі формування та використання інвестиційного портфелю, серед яких основна увага сконцентрована на комплексних цілях, факторах та суб’єктах. Розроблено класифікацію основних факторів впливу окремо на процес формування (із виокремленням груп факторів макросередовища та мікросередовища), а також на процес використання (із виокремленням факторів, які характеризують забезпечення і факторів, які характеризують проект). Результати дослідження можуть бути використані в межах діяльності підприємства з метою оптимізування його інвестиційної діяльності.
 • Документ
  Аналіз моделей прогнозування ймовірності банкрутства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Мирошниченко, Ю. В.; Солярик, І. В.; Miroshnichenko, Yuriy; Solyarik, Irina
  В умовах швидкоплинних змін зовнішнього середовища зростає загроза виникнення кризового стану на підприємстві. Виходячи з цього, все більшої актуальності набуває проблема своєчасної діагностики кризового стану підприємства. Предметом дослідження є теоретико-методичні засади діагностики банкрутства підприємства. Метою дослідження є здійснення аналізу моделей прогнозування банкрутства, а також з’ясування доцільності їх використовування для вітчизняних підприємств. Методологічною основою дослідження є законодавчі та нормативні акти України з питань банкрутства підприємств, теоретичні та науково-практичні дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців із проблем теорії та практики антикризового управління. У процесі дослідження використано монографічний, абстрактно-логічний підхід до вивчення теоретичних і практичних проблем діагностика кризового стану підприємства. Представлено основне призначення діагностики кризового стану як початкового етапу антикризового управління, а також схема діагностики кризового стану підприємства. У статті розглянуто алгоритм використання методичного забезпечення при діагностиці кризового стану підприємства та загрози банкрутства. Розглянуто такі методичні підходи до проведення діагностики: методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій та методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства. Проведено аналіз недоліків та переваг моделей визначення ймовірності настання банкрутства, зокрема П’ятифакторної моделі Альтмана, моделі Ліса, Чессера, показника платоспроможності Конана і Гольдера та універсальної дискримінантної моделі. Практична значущість роботи полягає в обґрунтуванні методичних підходів до аналізу моделей визначення ймовірності настання банкрутства підприємств, що є основою для проведення подальших досліджень проблем антикризового управління на реальному суб’єкті господарювання.
 • Документ
  Фінансова складова інвестиційного забезпечення діяльності фермерських господарств України
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Іванченко, В. О.; Ivanchenko, Vitaliy
  У статті досліджуються та розкриваються основні проблеми інвестиційного забезпечення діяльності фермерських господарств зокрема фінансової складової. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і практичних аспектів інвестиційного забезпечення фермерських господарств; метою статті є узагальнення теоретичних, методичних і прикладних аспектів проблеми фінансової складової інвестиційного забезпечення фермерських господарств України та розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо його покращення. Теоретичною та методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання соціально-економічних явищ і системний підхід до вивчення умов та механізмів організації інвестиційного забезпечення інвестиційної діяльності фермерських господарств, використання яких дало можливість комплексно і глибоко дослідити фінансову складову забезпечення інвестиційної діяльності, також було використано прийоми абстрактно-логічного методу, зокрема індукції та дедукції, аналізу і синтезу, аналогій та зіставлення, формалізації і моделювання. В аналітичних дослідженнях застосовано методи порівняння, елімінування, графічний, складання рядів динаміки і групування. Досліджено, висвітлено та охарактеризовано основні проблеми, які пов’язані із фінансовою складовою інвестиційного забезпечення діяльності фермерських господарств. На основі аналізу кредитування, вексельного обігу та аграрних розписок, лізингу та державного фінансування фермерських господарств України, охарактеризовано основні проблеми інвестиційного забезпечення. Запропоновано, для покращення інвестиційного забезпечення діяльності фермерських господарств потрібно збільшити державну підтримку інвестування аграрного сектору економіки, сприяти залученню міжнародних інвестицій, нарощення прямих експортних поставок продукції на міжнародному ринку, тощо. Вивчено основні проблеми інвестиційного забезпечення діяльності фермерських господарств та окреслено шляхи їх вирішення. Обґрунтовано пропозиції щодо інвестиційного забезпечення діяльності фермерських господарствах. Результати роботи застосовуються в першу чергу в діяльності фермерських господарств, підприємств малого бізнесу та підприємств агропромислового комплексу.
 • Документ
  Визначення змісту поняття «стратегія фінансового зростання підприємства»
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Буднік, М. М.; Сорочан, Р. С.; Budnik, Maryna; Sorochan, Robert
  Розвиток ринкових відносин в Україні на даний час досягнув тієї межі, коли конкуренція стала насправді жорстким стимулом для розвитку та розширення підприємств і ставить перед підприємством більш високі вимоги щодо формування стратегії фінансового зростання підприємства. Розробка стратегії фінансового зростання підприємства є складним і різноманітним процесом, що заслуговує ретельного вивчення. Стаття присвячена узагальненню змісту поняття «стратегія фінансового зростання підприємства». Предметом дослідження є визначення поняття «стратегія фінансового зростання підприємства». Метою статті є аналіз наукової літератури з метою дослідження сутності понять складових стратегії фінансового зростання підприємства. У статті проведено ретельний аналіз понять «стратегія», «фінансова стратегія» та «розвиток», що дозволило надати авторське визначення цих понять. На основі них було узагальнено зміст поняття «стратегія фінансового зростання підприємства» та надано його визначення, що дозволило окреслити коло предметної області для подальших досліджень. Також були наведені етапи розробки та реалізації стратегії фінансового зростання підприємства та надані рекомендації до її формування. Успіх фінансової стратегії підприємства ґрунтується на відповідності теоретичних та практичних підходів до її розробки.
 • Документ
  Вдосконалення організації фінансового планування на підприємстві за рахунок впровадження контролінгу грошових потоків
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Буднік, М. М.; Аскеров, Т. Т.; Budnik, Maryna; Askerov, Timur
  Стаття присвячена проблемі вдосконалення організації фінансового планування на підприємстві за рахунок впровадження контролінгу грошових потоків. Предметом дослідження є процес фінансового планування на підприємстві. Метою статті є аналіз існуючих проблем щодо удосконалення організації фінансового планування на підприємстві за рахунок впровадження контролінгу грошових потоків. У статті розглянуті сучасні наукові підходи та методи щодо удосконалення організації фінансового планування на підприємстві за рахунок впровадження контролінгу грошових потоків. В ході дослідження було розглянуто теоретичні підходи до створення концепції контролінгу на підприємстві. Для вдосконалення системи управління грошовими потоками: відокремлено напрями контрольних заходів на підприємстві, розроблено послідовність побудови системи контролінгу грошових потоків на підприємстві, наведені етапи системи моніторингу показників стану грошових потоків, що контролюється. Для ідентифікації відхилень, виявлених на рівні стратегічного та тактичного контролю на підприємстві, розроблені матриці ідентифікації масштабів відхилень та адекватних заходів стабілізації ситуації підприємства. Надана графічна інтерпретація відхилень грошових потоків підприємства, що виявляється в процесі стратегічного та тактичного контролю. Використання побудованної та впровадженної в практику діяльності підприємства ефективної системи контролінгу грошових потоків дозволить координувати взаємозв’язки між формуванням інформаційної бази управління грошовими потоками на підприємстві, їх аналізом, оптимізацією та плануванням, що дозволить значно підвищити ефективність управління ними.
 • Документ
  Аналіз особливостей залучення іноземних інвестицій в національну економіку України
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Бабич, В. Д.; Babych, Volodymyr
  Посилення міжнародних інтеграційних процесів, зростання конкурентної боротьби обумовлюють формування нового підходу щодо розвитку економічного середовища, де провідну роль грає інноваційний розвиток на основі залучення інвестицій в національну економіку. Зміни в підходах формування господарського механізму України зумовлені необхідністю переходу до інноваційної економіки, яка потребує підвищення уваги до вирішення питань державного регулювання інвестиційної активності. Особливу роль в підвищенні інвестиційної активності в економічній системі України має відігравати створення умов для взаємовигідного залучення інвестицій з закордону, з метою модернізації економіки, впровадження новітніх технологій до виробництва та виходу українських товаровиробників на якісно новий рівень конкурентоспроможності. Тому дослідження особливостей залучення іноземних інвестицій в економіку України та удосконалення напрямів формування інвестиційної політики є актуальним завданням. Предметом виконуваного дослідження є процес залучення іноземних інвестицій та його особливості. З метою аналізу сучасного стану та особливостей залучення іноземних інвестицій в національну економіку було використано наступні методи наукового дослідження: синтезу, наукової абстракції, системного аналізу, індукції, дедукції, розрахунково-аналітичний. В роботі було обґрунтовано та систематизовано основні проблеми формування ефективної інвестиційної політики спрямованої на інноваційний розвиток; виявлено та простежено тенденції зміни інвестиційної активності в Україні.
 • Документ
  Актуальність застосування електромобілів в Україні
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Горова, К. О.; Шевердіна, А. В.; Gorova, Kseniia; Sheverdina, Alla
  Сучасні тенденції автомобілебудування в світі спрямовані на забезпечення екологічності, економічності та зручності використання автомобільного транспорту. Тому на сьогодні широкого розповсюдження в Європейському Союзі набули електромобілі. Цей вид транспорту з’явився порівняно недавно, проте вже встиг добре зарекомендувати себе. Він дозволяє власникам автомобілів заощаджувати на пальному, а державі - на відшкодуванні наслідків забруднення навколишнього середовища. В Україні електромобілі ще тільки починають завойовувати популярність. Водіїв звісно приваблюють менші витрати на експлуатацію автомобілів. Проте, основні проблеми, що перешкоджають розповсюдженню електромобілів залишаються. Серед них вартість придбання електромобіля, відсутність мережі станцій підзарядки та достатньої кількості фахівців з їх обслуговування. Тому метою даного дослідження є визначення основних переваг та недоліків електромобілів, а також думки автовласників та науковців щодо широкого впровадження електромобілів в Україні. Для цього авторами було здійснено опитування, що дозволило виявити потенційний попит на електромобілі в Україні, а також основні причини, завдяки яким автовласники не поспішають купувати електромобілі або переобладнувати свої транспортні засоби.
 • Документ
  Системно-структурні засади формування інноваційного механізму розвитку промислового підприємства в умовах світового ринку
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Дунська, А. Р.; Dunska, Alla
  Предметом статті є системно-структурні засади формування інноваційного механізму розвитку промислового підприємства. Метою роботи виступає визначення та наукове обґрунтування концептуальних системно-структурних засад формування інноваційного механізму розвитку промислового підприємства в умовах світового ринку. Для досягнення визначеної мети були застосовані наступні методи наукового дослідження: діалектичний метод пізнання – для дослідження теоретичного підґрунтя формування інноваційних механізмів на макрорівні; структурно-логічний методи та методи узагальнення – для визначення компонентів інноваційного механізму та формування зв’язків залежності та координації між ними. До основних результатів роботи доцільно віднести розробку концептуальної схеми формування інноваційного механізму розвитку підприємства та визначення елементів інноваційного механізму, які надають можливість у подальших дослідженнях деталізувати напрями и засоби розвитку промислових підприємств, розробити відповідні інноваційні проекти. Були визначені такі системні засади формування інноваційного механізму: внутрішні інноваційні можливості підприємства; взаємодія із зовнішнім середовищем; процес трансформації стану економічної системи. У статті структуровано елементи інноваційного механізму розвитку промислового підприємства на п’ять основних компонентів: 1) механізм діагностики, який охоплює процеси виявлення проблем, оцінювання інноваційного потенціалу, зовнішнього середовища та інші процеси інформаційно-аналітичного характеру, що формують основу для прийняття управлінських рішень; 2) механізм впливу, дія якого охоплює процедури прийняття управлінських рішень в усіх функціональних підсистемах підприємства та взаємодію і координацію виконання цих рішень; 3) механізм забезпечення, який передбачає наявність матеріальних та нематеріальних ресурсів промислового підприємства для досягнення визначених цілей розвитку; 4) механізм трансформації, що передбачає реалізацію переходу підприємства із одного стану у інший, більш прогресивний, стан на основі запровадження інноваційних змін; 5) механізм взаємодії, який забезпечує системну координацію усіх елементів інноваційного механізму, а також взаємодію підприємства із зовнішнім середовищем на національному та світовому рівнях.
 • Документ
  Застосування іноземного досвіду у вдосконаленні інвестиційного законодавства України
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Павленко, І. І.; Удовиця, К. О.; Pavlenko, Irina; Udovytsia, Kseniia
  Україна вже багато років знаходиться у кінці рейтингів інвестиційно привабливих країн. У статті надається спроба дослідити і узагальнити стан інвестиційного законодавства України, визначити основні його проблеми. Предметом дослідження є кодифікація інвестиційного законодавства України та перспективи впровадження в Україні. Об’єктом дослідження виступає сучасний стан законодавства України у сфері інвестиційної діяльності. Мета дослідження полягає у аналізі інвестиційного законодавства України та шляхи його систематизації, використовуючи міжнародний досвід для підвищення інвестиційного клімату України та повернення довіри вітчизняних та іноземних інвесторів. З метою одержання висновків у процесі роботи були використані відповідні методи дослідження: табличний і графічний метод відображення інформації при аналізі інвестиційного стану України, порівняння при аналізі економічного стану України та Марокко, систематизація та узагальнення – для розробки висновків дослідження. Розглянуто наукові праці зарубіжних і вітчизняних вчених, які зробили значний внесок у теоретичний аспект дослідження поняття кодифікації законодавства. Інформаційною базою послугувала офіційна статистика та дані звітів іноземних агентств, які здійснюють аналіз різноманітних показників у сфері інвестицій. В результаті роботи виявлені основні проблеми з якими стикаються інвестори в Україні, розглянуто індекс інвестиційної привабливості України, визначено концептуальну та технічну складність кодифікації інвестиційного законодавства. Крім того, у статті визначено основні переваги, які отримають вітчизняні та іноземні інвестори від впровадження інвестиційного кодексу.
 • Документ
  Tourism policy of Jordan: the aspects of strategic management
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Omoush, Muthana Mohammad; Омоуш, Матана Мохаммад
  The development of tourism is one of the perspective directions for many countries. For the Jordanian economy with its developed tourist-recreational centers and unique places that combine signs of antiquity and modernity, the importance of tourism is that it is the rapid circulation of capital with relatively low nvestments, it is an efficient means to modernize infrastructure and create new jobs. The development of the national tourism business contributes to the creation of a special small and medium-sized enterprises, as well as activation and stimulation of work of some economic sectors: construction, trade, transport and communication, agriculture. The efficient tourism policy will allow attracting domestic and inbound tourists, and in the future may lead the regional tourist business to the global level of tourist services. The article deals with perspective directions of development of tourism in Jordan. The tourism potential of Jordan as a major factor in the activation of the tourism business is analyzed. Theoretical and methodological bases of formation and implementation of tourism policy of the state are presented. The main elements and direction of the tourism policy are described. The conceptual model of the implementation of the strategic directions of tourism policy in Jordan is formed. The methods of comparative analysis, analysis and synthesis, as well as the method of induction are used in the article. The results of the study can be used by tourism enterprises in Jordan and state authorities for the formation of the tourism program at the level of enterprises, regions or countries.
 • Документ
  Перспективи удосконалення економічної дипломатії українськими компаніями
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Мамалига, О. О.; Mamalyga, Olena
  Предметом статті є теоретичні положення економічної дипломатії у зовнішньоекономічній діяльності українських компаній. Метою статті є дослідження перспектив удосконалення економічної дипломатії вітчизняними підприємствами. У статті застосовані методи аналізу та синтезу; діалектичний та системно-структурний метод. Стаття висвітлює основні напрямки покращення організації економічної дипломатії підприємства. Ефективність економічної дипломатії забезпечує конкурентні позиції суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на світових ринках, тому активні форми дипломатичного впливу обумовлюють більш суттєві успіхи у цій сфері. Країни, що практикують економічну дипломатію на макрорівні, застосовують політико-адміністративна підтримку вітчизняного експорту, певні заходи для покращання умов доступу національних компаній на зовнішні ринки, цілеспрямований вплив на партнерів із застосуванням фінансових, матеріально-ресурсних, військових та інших важелів тиску. З метою вдосконалення і підвищення ефективності економічної дипломатії українськими компаніями необхідно створити цілісну систему управління зовнішньоекономічними зв’язками, яка б сприяла активному просуванню національних економічних інтересів на глобальному ринку не лише крупного бізнесу, але і малих і середніх підприємств. За результатами дослідження, значно посилилась роль економічної дипломатії у діяльності національних підприємств. Для удосконалення економічної дипломатіїв на рівні малих та середніх підприємств, необхідна адекватна до умов його роботи структура управління зовнішньоекономічними операціями, що складається з маркетингових, юридичних і фінансових служб. Взаємодія цих служб дає змогу підприємству обрати стратегію виходу на міжнародні ринки, що відповідає його можливостям та інтересам.
 • Документ
  Трансформації сучасного глобального господарства в теорії постіндустріального суспільства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Давидов, Д. С.; Davydov, D.
  Стаття присвячена аналізу основних підходів дослідження сучасних трансформацій глобального господарства за допомогою теорії постіндустріального суспільства. Метою роботи є обґрунтування головних методологічних положень постіндустріальної теорії, які дають змогу висвітлити ключові тенденції сучасного розвитку. Показані основні підходи до розуміння постіндустріального суспільства, як нового етапу господарського розвитку та їх відмінність. В роботі розкриті різні точки зору щодо розуміння сутності поняття постіндустріального господарства в залежності від різних критеріїв. Висвітлені ключові риси сучасного етапу розвитку глобального господарства. Основну увагу приділено формуванню суспільству знань та особливій ролі мережевих структур. Показана тенденція збільшення долі послуг в структурі зайнятості у передових економіках в світі. Проаналізована тенденція становлення творчості, як нового домінуючого виду діяльності, який прийшов на зміну праці у вузькому розумінні. Вказано, що однією з головних тенденцій сучасного розвитку є формування перших основ постекономічного суспільства, яке принципово відрізняється від домінуючою раніше господарської системи. На етапі становлення постекономчного суспільства на перше місце виходять не зовнішні, вузько економічні, а внутрішні чинники господарського розвитку, пов’язані з духовним виробництвом і ціннісною складовою. У підсумку роботи показані три основних положення (масштаб дослідження, методологічна обмеженість, недостатня кореляція з досягненнями постнекласичного знання), які не дають змогу постіндустріальній теорії цілісно і всебічно розглянути сучасні трансформації та протиріччя. Результати роботи можуть бути застосовані для вдосконалення методології дослідження сучасних тенденцій і протиріч глобального господарства з метою виявлення нових можливостей підвищення конкурентоспроможності національної економіки.
 • Документ
  Автомобілебудування як провідна підгалузь машинобудування в Україні
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Шевченко, І. Ю.; Shevchenko, Inna
  Предметом статті є прикладні аспекти функціонування підприємств вітчизняного автомобілебудування; метою дослідження  виявлення основних тенденцій розвитку автомобілебудування як провідної підгалузі машинобудування в Україні. Методологію написання статті склали загальнонаукові та спеціальні методи, а саме: метод аналізу та синтезу, системний підхід і традиційні прийоми економічного аналізу. У ході дослідження було проведено ретроспективний аналіз зміни обсягів виробництва легкових, вантажних автомобілів і автобусів в Україні; виявлено динаміку зміни обсягів експорту та імпорту автомобілів в період 2004-2014 рр. та основні країни-імпортери і країни-експортери автомобілебудівної продукції; ідентифіковано основних вітчизняних автовиробників і охарактеризовано їх асортименту політику; оцінено зміни конкурентних позицій вітчизняних автомобілебудівників на національному ринку продажу автомобілів в останнє п’ятиріччя. Зроблено висновок про необхідність впровадження активних протекційних заходів з боку держави щодо забезпечення стабілізації розвитку підприємств автомобілебудування в Україні та посилення конкурентних позицій вітчизняних автовиробників на національному і міжнародному ринку продажу автомобілів. Результати дослідження мають цінність як зведена статистична інформація для зарубіжних і вітчизняних учених, аналітиків ринку продажу автомобілів, працівників органів державної влади.
 • Документ
  Переваги та недоліки впровадження аутсорсингу в діяльність підприємств
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Носик, Л. В.; Nosyk, Liliia
  В статті проаналізовано світовий досвід використання аутсорсингу як цінного інструменту підвищення конкурентоспроможності підприємств. У роботі розкрито винятковість запровадження аутсорсингу у різних країнах світу та в Україні, виділено ряд спеціальних характеристик, переваги та недоліки використання аутсорсингу ґрунтуючись на можливості зменшити обома сторонами витрати на виробництво та покращення якості роботи підприємств, а також ґрунтуючись на можливих проблемах, ризиках та причин його використання. Визначено основні чинники, що спричиняють необхідність прийняття рішення про аутсорсинг. Наведено класифікації його видів за економічним значенням і за засобами організації взаємодії між підприємствами. Результати оцінки виявили необхідність в використанні стратегії аутсорсингу на підприємствах, а також необхідність в поліпшені українського законодавства в цій області.