Випуск 94 / Выпуск 94

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 39
 • Документ
  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЖУРНАЛ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021)
 • Документ
  Cучаcні інтерактивні методи навчання в галузі алгоритмізації та тестування програмного забезпечення як концепція підвищення ефективності навчального процесу
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Скорін, Ю. І.; Щербаков, О. В.; Skorin, Yuri; Shcherbakov, Alexander
  Визначено, що впровадження концепції сучасної вищої школи вимагає глибокого аналізу підго-товки кадрів усіх сфер вищої освіти, що сприяє створенню нових підходів в організації навчаль-ного процесу в закладах вищої освіти з використанням сучасних методів навчання, зокрема активних й інтерактивних методів, які нині набувають провідного значення. На основі здійс-неного аналізу спеціальної літератури та узагальнення практичного досвіду підготовки фахівців у ЗВО були розглянуті декілька активних методів навчання, орієнтованих на активну участь саме студента в саморозвитку з огляду на його особистості. Зазначено, що організація інтера-ктивного навчання передбачає вирішення творчих завдань і проблем, моделювання життєвих ситуацій тощо. Під час аналізу доведено, що використання активних та інтерактивних мето-дів навчання в процесі підготовки майбутніх фахівців сприяє як активізації пізнавальної діяль-ності студентів, так і якісному засвоєнню навчального матеріалу та навичок командної робо-ти, досягненню рівня високої професійної компетентності.
 • Документ
  Інформаційна система для проведення профорієнтаційної роботи в школах України
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Симбірський, Г. Д.; Simbirsky, Gennady
  Розроблено інформаційну систему для створення бази даних навчальних закладів ІІІ рівня акредитації України та автоматичного відправлення електронних листів на адреси із цієї бази. База даних містить необхідні для профорієнтаційної роботи відомості практично про всі навчальні заклади. Наведено алгоритм роботи розробленої інформаційної системи та результати її роботи: створені таблиці з даними про навчальні заклади, розроблені запити та звіти, відправлені на електронні адреси листи.
 • Документ
  Використання інтерактивних методів навчання на заняттях з іноземної мови
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Чевичелова, О. О.; Chevychelova, Olena
  У статті визначено основні принципи використання інтерактивних методів навчання в ЗВО, конкретизовано особливості їх ефективного застосування на заняттях з іно-земної мови, проаналізовано умови, за яких процес формування іншомовної комунікативної ком-петенції студентів через застосування інтерактивних методів буде більш ефективним.
 • Документ
  Проєкт як метод навчання у вищій школі
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Воронова, Є. М.; Voronova, Ye.
  У наш час принцип гуманізації освіти, особливо технічної, стає одним із провідних, адже практика викладання іноземних мов потребує певних технологій, що забезпечували б його реалізацію. Проєктну методику навчання можна вважати однією з таких сучасних технологій, не-зважаючи на те, що вона має витоки з минулого сторіччя. У статті описано історію та причини появи методу проєктів у викладанні іноземних мов у технічних університетах.
 • Документ
  Роль студентського самоврядування в середовищі технічного університету
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Созикіна, Г. С.
  У статті описані форми та засоби організації студентського самоврядування як чинника формування соціальної відповідальності студентів. Визначена роль студентського самоврядування в процесі управління вищим навчальним закладом.
 • Документ
  Можливості всебічного розвитку студентів на заняттях з іноземної мови
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Понікаровська, С. В.; Новікова, Є. Б.; Ponikarovska, Svitlana; Novikova, Yevgeniya
  У статті розглядається можливість підготовки студента як особи, що володіє хорошими професійними та людськими якостями, має освіту в різних сферах життя та культури та має численні інтереси та якості, необхідні для людини з вищою освітою. У статті запропоновано методи досягнення зазначеної мети під час занять з іноземної мови. Наголошується, що особи-стість викладача відіграє важливу роль у цьому процесі, а саме її здатність розвивати та ро-зширювати знання й обізнаність щодо нових методів і технологій.
 • Документ
  Використання підходу «перевернутий клас» у навчанні іноземних мов у техніч-ному ЗВО
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Саєнко, Н. В.; Saienko, N.
  У статті визначено потенціал підходу «перевернутій клас» у навчанні іноземних мов у технічному ЗВО, розкрито сутність підходу, виявлено його переваги й недоліки в іншомовній підготовці, описано досвід роботи із застосуванням цього підходу і його результати.
 • Документ
  Stage 3A environmental compliance of the 6-cylinder tractor engine
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Kukharonak, H.; Petruchenko, A.; Predko, A.; Telyuk, D.; Кухаренок, Георгій Михайлович; Петрученко, Олександр Миколайович; Предко, Андрій Володимирович; Телюк, Дмитро Олександрович
  Problem. The development strategy of the Minsk Motor Plant, implemented within the framework of plant and state scientific and technical programs, is aimed at producing competitive products that meet modern technical requirements of international standards and quality. The mandatory requirement for the successful promotion of diesel engines on the off-road vehicle market is to ensure the required environmental performance, with low fuel consumption and low engine cost. The well-known technical solutions aimed to achieve environmental indicators of the Stage 3A level significantly increase the cost of diesel engines, therefore, the achievement of the required environmental standards without a significant increase in the cost of engines can be considered an urgent task. Purpose. Stage3A Environmental Compliance for 6 Cylinder Tractor Diesel. Methodology. Experimental studies were carried out for diesel engines equipped with: a Common Rail BOSCH accumulator fuel supply system with an injection pressure of 140 MPa, injectors with 7 nozzle holes; a direct-action fuel supply system with a MOTORPAL fuel pump providing a maximum injection pressure of 100 MPa, MOTORPAL injectors and AZPI with five nozzle holes; combustion chambers of two types with bowl diameters of 55 and 67.5 mm; cylinder heads providing swirl ratios 3–4 and 3.5–4.5; high pressure exhaust gas recirculation system. The tests were carried out at characteristic points of the NRSC cycle at three crankshaft speeds: minimum idle speed 800 min-1, maximum torque 1600 min-1, and maximum power 2100 min-1. Results. It turned out that it is possible to achieve Stage3A emissions standards on 116 kW diesel engines using direct fuel equipment and a semi-open combustion chamber, on 156 kW diesel engines using a Low Cost Common Rail fuel supply system and an open combustion chamber. Originality. The results of the combustion chamber shape choice, the parameters of the fuel-injection equipment, the swirl ratio of the inlet channels, valve timings and parameters of the exhaust gas recirculation system made it possible to organize diesel engine workflow of the Stage 3A ecological level. Practical significance. Construction elements of the six-cylinder diesel engines have been developed and introduced at the Minsk Motor Plant.
 • Документ
  A frequency determination method for automotive nanosensors
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Gurko, A. G.; Sergiyenko, O. Yu.; Гурко, Олександр Геннадійович; Сергієнко, Олег Юрійович
  The growing popularity of nanosensors in various automotive applications requires new methods for counting the frequency of electrical signals, into which the measured non-electrical parameters are converted. This need is because automobile nanosensors are to register very small changes in the measured parameters that, besides, can change very fast. The paper proposes for use in automotive nanosensors a frequency calculation method based on the principle of rational approximation, which meets the above requirements.
 • Документ
  Аналіз систем термостабілізації літій-іонних тягових батарей електромобілів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Сєріков, Г. С.; Сєрікова, І. О.; Serikov, Georgy Sergeevich; Serikova, Irina Alekseevna
  Розглянуто можливі реалізації систем термостабілізації тягових батарей електромобілів. Здійснено аналіз можливостей підвищення ефективності використання літій-іонних акумуляторних батарей завдяки їхньої температурної стабілізації. Доведено вплив температурного фактора на корисну ємність тягових акумуляторних батарей. Запропоновано мікроконтролерну систему температурної стабілізації подвійної дії з функцією таймера, що дозволяє передча-сно визначати режим як охолодження, так і нагрівання акумуляторних батарей.
 • Документ
  Розробка інформаційного web-сервісу для надання послуг евакуатора
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Маций, О. Б.; Головач, А. В.; Matsyi, Olha; Holovach, Albina
  У статті досліджується процес створення вебсервісу, основаного на технології Angular для замовлення евакуатора на базі можливостей сучасних браузерів.
 • Документ
  Спосіб багатошкального збігу імпульсів для вимірювання тимчасових навантажень від рухомого складу мостів та шляхопроводів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Левтеров, А. І.; Levterov, A. I.
  Розглянуто спосіб багатошкального збігу імпульсів для вимірювання тимчасових навантажень від рухомого складу мостів та шляхопроводів із застосуванням оптичних лазерних систем, що розгортаються. Як перетворювачі вимірюваної інформації у цифрову форму про параметри об'єктів використовується аналого-цифровий перетворювач «аналог- час-код».
 • Документ
  Розроблення мобільного програмного забезпечення для вивчення іноземної мови
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Фастовець, В. І.; Fastovets, Valentyna Ivanivna
  У статті наведено аналіз середовищ програмування і мов розробки застосунків із вивчення іноземних мов. Проаналізовані практичні методи розроблення логіки та інтерфейсу мобільного застосунку. Розроблено інтерактивний мобільний застосунок мовами Java та XML з використанням середовища програмування AndroidStudio.
 • Документ
  Інформаційно-комунікаційна технологія інтелектуального керування наземни-ми безпілотними багатоцільовими транспортними засобами
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Ніконов, О. Я.; Nikonov, Oleh
  Запропоновано, обґрунтовано та реалізовано концепцію інтелектуального керування наземни-ми безпілотними багатоцільовими транспортними засобами на основі штучних гібридних ней-рофазірегуляторів з використанням сервісів хмарних обчислень і технології глибокого навчання. Отримала подальший розвиток концепція побудови єдиного інформаційного простору на основі об'єднання синергетичного підходу та методів штучного інтелекту.
 • Документ
  Система для аналізу великих масивів даних за допомогою алгоритмів машинного навчання
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Пронін, С. В.; Мірошниченко, М. О.; Pronin, Sergey Viktorovich; Miroshnichenko, Mykhailo Oleksandrovych
  У статті розглядаються інструменти для створення систем машинного навчання й аналізу даних. Розглянуто основні методи машинного навчання, проаналізовано інструментарій для побудови систем аналізу даних.
 • Документ
  Вплив структури та фазового складу на зносостійкість економнолегованих мета-стабільних і вториннотвердних сталей системи Cr-Mn-Ti
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Багров, В. А.; Bagrov, Valery Anatolevich
  Розглянуті питання впливу зношення на утворення «білої смуги» в метастабільних аустенітних, мартенситно-аустенітних та вториннотвердних сталях системи Cr-Mn-Ti, які додатково леговані Mo, B, V. Проведені дослідження підтверджують можливість утворення «білої смуги» як в сплавах, що мають високу концентрацію елементів – аустенізаторів, так і в процесі легу-вання карбідоутворювальними елементами (V, Мo).
 • Документ
  Розмірний ефект у процесі вимірювання твердості за Мартенсом
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Мощенок, В. І.; Костіна, Л. Л.; Плужніков, Д. О.; Moshchenok, Vasyl Ivanovich; Kostina, Lyidmila Leonidovna; Pluzhnikov, Denis Alexandrovich
  Важливим аспектом під час проведення дослідження твердості з використанням у нано- та мікродіапазонах індентора Берковича є врахування розмірного ефекту. У процесі вимірювання твердості за шкалами Мартенса індентором Берковича прикладене навантаження ділять на площу поверхні втиснутої в матеріал частини наконечника. Значним фактором, що впливає на відповідність результатів вимірювання твердості, є розмірний ефект. Причини його виникнен-ня можуть бути різними, залежно від цього він може бути прямим та зворотним. Розмірний ефект значно впливає на результати вимірювання твердості, змінюючи їхнє значення у 2,5–3 рази.
 • Документ
  Підвищення трибологічних властивостей поверхневого шару чавуну за допомогою оброблення в середовищі перегрітої пари водяного розчину солей
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Тимофеєва, Л. А.; Тимофєєв, С. С.; Волошина, Л. В.; Колесник, М. А.; Timofeeva, Larisa Andreevna; Timofeev, Sergey Sergeevich; Voloshyna, Liudmyla Volodymyrivna; Kolesnyk, Maksym Anatoliiovych
  Проаналізовано формування поверхневого шару під час оброблення чавуну в середовищі пере-грітої пари водяного розчину солей. Шар утворюється на поверхні матриці та навколо вкрап-лень графіту. Він є багатофазним і містить м'які та тверді структурні складові. Це забезпе-чує підвищення зносостійкості чавуну й одночасно сприяє поліпшенню припрацьовуваності та зменшенню коефіцієнта тертя.
 • Документ
  Дослідження фазоутворення сплаву 12Х18Н10Т та міді після зварювання тертям
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Санін, А. Ф.; Мамчур, І. О.; Мамчур, С. І.; Носова, Т. В.; Sanin, Anatoly; Mamchur, Igor; Mamchur, Stella; Nosova, Tetyana
  Вивчено технологію з’єднання сплаву 12Х18Н10Т та міді. Запропоновано використання зварювання тертям. Розглянуто параметри технологічного процесу зварювання тертям. Проводились дослідження зразків зварних з’єднань 12Х18Н10Т + М1. Наведена мікроструктура дефор-мованих зон зварного з’єднання 12Х18Н10Т, отриманого за оптимальними параметрами. Установлена причина зниження механічних властивостей з’єднання 12Х18Н10Т – М1.