Випуск 101 Том 1

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 28
 • Документ
  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЖУРНАЛ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023)
 • Документ
  Переваги використання матричних методів під час викладання механіки в закладах вищої освіти
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Біловол, Олександр Васильович; Bеlovol, Oleksandr
  Основні поняття, концепції, принципи механіки в закладах вищої технічної освіти викладаються переважно від простого до складного, що певною мірою повторює курс з історії механіки. В умовах сьогодення від системи освіти вимагається урахування сучасних тенденцій у науковій і інженерній сферах. Використання геометричних за своїм змістом методів векторної алгебри та векторного аналізу як основи вивчення механіки втрачає свою актуальність. Такий підхід певною мірою заважає використанню багатовимірних просторів (конфігурацій і фазового простору), тензорної алгебри, комп’ютерних технологій у процесі моделювання складних механічних систем. Аналітичні (координатні) методи позбавлені цих недоліків і побудовані на матричному формалізмі. Користуючись матричним апаратом, можна визначати й навіть отримувати основні рівняння механіки, розв’язувати практичні задачі навіть без вивчення класичних методів.
 • Документ
  Деякі підходи до розроблення ресурсів для самонавчання іноземних мов у технічному університеті
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Саєнко, Наталія Віталіївна; Saienko, N.
  У статті проаналізовано поняття самонавчання, яке розглядається як самостійне вивчення додаткового матеріалу до основного курсу, як процес навчання, під час якого здобувач освіти бере на себе відповідальність за власне навчання, визначення його мети, розроблення та планування власної програми навчання й оцінювання результатів своєї діяльності. Визначені особливості самонавчання іноземних мов обумовлені наявністю великої кількості ресурсів завдяки розвитку інформаційних технологій. Зазначена функція викладача як помічника у виборі ресурсів та розробленні індивідуальних планів самонавчання. Проаналізовано досвід створення власних ресурсів для самонавчання здобувачів англійської мови за допомогою технології аудіовізуального перекладання.
 • Документ
  Моделювання параметрів прискореного руху легкових автомобілів під час координованого руху
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Горбачов, Петро Федорович; Абрамова, Людмила Сергійовна; Литвиненко, Іван Володимирович; Horbachov, Peter; Abramova, Liudmyla; Lytvynenko, Ivan
  Координоване управління дорожнім рухом є прогресивним методом управління на магістралях міст, тому що сприяє підвищенню пропускної спроможності елементів транспортної мережі, безпеці дорожнього руху та зменшенню часу пересування транспортного потоку завдяки організації безупинного руху на ділянках координації. Розроблення планів координованої роботи суміжних світлофорів на міських вулицях вимагає узгодження параметрів управління з умовами руху на вибраному для координації фрагменті вулично-дорожньої мережі. Одним з таких параметрів, необхідних для координації, є раціональна величина зсуву фаз циклу світлофорного регулювання, яка визначається на основі часу проїзду автомобілями перегону між регульованими перехрестями. Нині для цього зазвичай використовується час, отриманий діленням довжини перегону на розраховану швидкість руху зеленої хвилі. Але в умовах високого трафіка, для яких побудова плану координації є найбільш актуальним питанням, з перехрестя першими відправляються автомобілі, які прибули до нього з другорядних напрямків. Вони стартують з місця, і відповідні моделі аналізу часу проїзду перегону мають засновуватися як на рівномірному, так і на прискореному русі. Визначити останні набагато складніше, і для вирішення цього питання створений новий метод розрахунку параметрів лінійної моделі спадального прискорення, який дозволяє оцінювати їх в конкретних умовах руху на основі двох величин: довжини перегону та випадкового часу його безперешкодного проїзду. Цей метод був перевірений на експериментальних даних і підтвердив свою працездатність. Були визначені параметри лінійної моделі спадального прискорення та швидкість рівномірного руху, які подібні до загальновідомих моделей прискореного руху.
 • Документ
  Аналіз річних обсягів перевезення пасажирів громадським транспортом у місті
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Горбачов, Петро Федорович; Чижик, Віталій Михайлович; Horbachov, Peter; Chyzhyk, Vitalii
  Наведено методику аналізу значень річних обсягів перевезення пасажирів маршрутною мережею, з огляду на випадковий тип величини, яку необхідно знайти.
 • Документ
  Моделювання руху поворотного потоку на регульованому перехресті
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Рябушенко, Олександр Васильович; Просвірнін, Олександр Васильович; Ryabushenko, Olexander; Prosvirnin, Olexander
  В умовах неможливості модернізації вулично-дорожньої мережі міст актуальним є завдання оптимізації та вдосконалення проектування циклів світлофорного регулювання на перехрестях, зокрема вдосконалення методів аналізу потоків насичення смуг руху. Геометричні параметри перехрестя насамперед впливають на характеристики руху виділених поворотних потоків, а отже, на величину потоку насичення. Цей фактор враховує більшість емпіричних методів, однак в методиці НСМ 2000 відповідний корегувальний коефіцієнт є постійним. Для перевірки ступеня впливу радіуса траєкторії руху поворотного потоку на потік насичення виділеної смуги руху було проведено імітаційне моделювання роботи умовного регульованого перехрестя в програмі PTV VISSIM. Результати демонструють, що для виділених поворотних смуг потік насичення збільшується в разі збільшення радіуса траєкторії руху поворотного потоку, що відповідає класичній формулі Ф. Вебстера, якщо значення радіуса до 15 м. Тому корегування потоку насичення для виділених поворотних потоків в цьому раз є доцільним. Якщо рух потоку здійснюється траєкторією з більшим радіусом, потік насичення не залежить від геометрії перехрестя.
 • Документ
  Технології збору інформації у програмі Google Планета Земля для створення ЦММ лінійного та майданчикового об'єктів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Мусієнко, Ігор Володимирович; Musiienko, Igor
  У статті здійснено аналіз попередніх досліджень у галузі використання програми Google Планета Земля для геодезичних завдань. Технології збору інформації для створення цифрової моделі місцевості (ЦММ) розподілено для лінійних та майданчикових об'єктів. Основна ідея цих технологій полягає в раціональній організації збору інформації за широтою ϕ, довготою λ, висотою h у WGS-84. Велику увагу приділено саме точності збору цієї інформації. Найбільш точні дані за координатами надають властивості відрізків, тому пропонується об'єкти розділити на відрізки.
 • Документ
  ВIМ-моделювання під час геодезичного контролю будiвництва
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Наливайко, Тарас Антонович; Наливайко, Тетяна Тарасiвна; Nalivayko, Taras; Nalyvaiko, Tatiana
  У статтi пропонується проаналiзувати головнi переваги та недолiки використання БПЛА під час геодезичного контролю всiх етапiв будiвництва. Визначено переваги використання дронiв, зокрема бiльш швидке виконання робiт, отримання великомасштабних знiмань зруйнованих територiй, безпечнiсть, легкiсть у використаннi, низька вартiсть. До недолiкiв належать неможливiсть проведення точного нiвелювання під час аерофотозйомок, значна залежнiсть вiд погодних умов.
 • Документ
  Аналіз навантаженості елементів конструкції робочого обладнання навантажувача з телескопічною стрілою
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Рагулін, Віталій Миколайович; Ярижко, Олександр Володимирович; Назарько, Ольга Олександрівна; Ragulin, Vitaliy; Yaryzhko, Aleksandr; Nazarko, Olga
  Темпи дорожнього будівництва та реконструкції визначають високі вимоги до сучасної техніки, зокрема до робочого обладнання. Під час технологічних операцій зовнішні навантаження діють через основний робочий орган на всі елементи робочого обладнання, складові вузли та деталі машини загалом. Застосування програмних продуктів дає можливість здійснити аналіз будь-яких комбінацій проектування, моделювання, а також силові дослідження та перевірку на міцність. На основі отриманих даних можна проаналізувати навантаження у вузлах металевої конструкції робочого обладнання, не здійснюючи натурних випробувань. Робота є продовженням попередніх досліджень з використанням методів комп’ютерного моделювання в машинобудівній галузі. Проектування або модернізація технічних об’єктів на сьогодні неможливе без створення тривимірних моделей. Метою цієї роботи є дослідження кінематики руху та режимів навантаження окремих елементів обладнання телескопічного навантажувача за допомогою розроблення цифрової моделі в середовищі «Dynamic Simulation» програмного пакета Autodesk Inventor. Використання телескопічного робочого обладнання збільшує можливості фронтальних навантажувачів на колісній базі, але так само призводить до збільшення матеріальних затрат під час проектування та виробництва. Розглянуто процес роздільного черпання сипучого матеріалу в штабелі, що полягає в зануренні ковша в штабель поступальним рухом з подальшою зупинкою навантажувача та поворотом ковша. Основними силами, що діють на робоче обладнання під час повороту ковша та стріли в процесі черпання, є сили тяжіння елементів робочого обладнання та неконсервативні сили, що виникають на циліндричній поверхні зрізу та нормальна сила з боку стінки штабеля матеріалу. Зовнішні навантаження прикладаються до кромки ковша. Їхній напрямок залежить від траєкторії руху робочого обладнання та в процесі моделювання змінювався залежно від поточної вертикальної координати різальної кромки ковша.
 • Документ
  Розроблення та вдосконалення механізмів пересування підйомно-танспортних і землерийних машин методами моделювання
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Крупко, Валерій Григорович; Крупко, Ігор Валерійович; Рукавишников, Юрій Васильович; Krupko, Valeriy; Krupko, Ihor; Rukavishnikov, Uriy
  У статті розглянуті питання вдосконалення механізмів пересування технологічних машин (стрілових кранів та кар’єрних екскаваторів). На основі аналізу конструкцій гусеничних і крокуючих рушіїв розроблена методика, яка містить теоретичні дослідження, здійснені за допомогою математичних моделей, що дає змогу обґрунтувати параметри та конструкцію опорних елементів рушіїв та дозволяє знайти способи їх удосконалення. Так, для гусеничних рушіїв обґрунтовані навантаження на опорні елементи (траки) та визначені напрями підвищення їхньої міцності. Для крокуючих механізмів кранів обґрунтована поверхність опорної лижі з додатковими елементами у вигляді шевронних зубців, що дає змогу збільшити коефіцієнт зчеплення лижі з ґрунтом. Розроблені рекомендації для підприємств, що експлуатують і виготовляють гусеничні та крокуючі рушії.
 • Документ
  Автоматизація розрахунку робочого обладнання машин з використанням теорії графів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Високович, Євген Вадимович; Коваль, Андрій Борисович; Білякович, Микола Олексійович; Орел, Олександр Володимирович; Vysokovych, Yevhen; Koval, Andrii; Biliakovych, Mykola; Orel, Oleksandr
  У роботі наведено приклад використання методики автоматизованого розрахунку робочого обладнання будівельних машин за допомогою шарнірно-важільних механізмів. Підхід, що застосовується в методиці, базується на теорії графів і забезпечує напівавтоматичний аналіз структури механізму та автоматичне визначення систем рівнянь його статичної рівноваги. На основі методики розроблено програмне забезпечення, яке автоматизує здійснення силового розрахунку в довільних положеннях механізму за різних схем його навантаження.
 • Документ
  Дослідження розподілу опорних навантажень баштового крана за допомогою комп’ютерного моделювання
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Іваненко, Олег Іванович; Щербак, Олег Віталійович; Четверіков, Віталій Сергійович; Крупко, Ігор Валерійович; Ivanenko, Oleh; Shcherbak, Oleh; Krupko, Ihor; Chetverikov, Vitalii
  Робота є продовженням попередніх досліджень стійкості та розподілу опорних навантажень баштового крана з використанням методів комп’ютерного моделювання у програмі SolidWorks. Розглянуто моделювання навантажень на ходове обладнання крана з використанням застосунку Simulation. Визначено розподіл зусиль, що діють на опорні ходові візки в процесі зміни вильоту стріли та обертанні крана. Було проаналізовано процес розподілу навантаження на опорні пристрої.
 • Документ
  Study of the interaction of a short-base loader with a supporting surface during transport operations
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Musaiev, Zaur; Ponikarovska, Svitlana; Мусаєв, Заур Разилович; Понікаровська, Світлана Володимирівна
  The relevance of the work lies in the creation and improvement of loading and unloading machines. This article deals with the transport mode of a short-base loader PMTS 1200, namely, the process of moving over a single obstacle. Due to the short base and the centre of gravity, which is structurally located closer to the rear axle, when overcoming unevenness of the working surface, the machine loses stability as a result of the rear wheels detaching from the bearing surface, which reduces its efficiency and productivity. Therefore, there is a need to increase the efficiency of short wheel loaders when overcoming unevenness on the work site by using an intelligent control system in transport mode, which increases the stability of the machine. On the other hand, machine control automation systems require consideration of the transport mode, mathematical modelling of the machine, and algorithmisation of workflows, as these parameters are essential for the development of control systems. Thus, the creation of adaptive systems for automatic control of short wheel loaders' work processes is an urgent scientific and technical problem, the solution of which is of great economic importance for the construction industry. Using the developed mathematical models, the dependencies characterising the interaction of the forklift wheels with the bearing surface were obtained, which are complex in nature, but they reflect the interaction of a short wheel loader with an obstacle and can be used to assess the stability of the machine and the traction capabilities of its individual wheels.
 • Документ
  Порівняння характеристик вихорокамерного нагнітача для перекачування зерна з нагнітачами інших типів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Роговий, Андрій Сергійович; Нескорожений, Артем Олегович; Лук’янець, Сергій Ігорович; Шудрик, Олександр Леонідович; Rogovyi, Andrii; Neskorozhenyi, Artem; Lukianets, Serhiy; Shudryk, Oleksandr
  Серед нагнітачів, що використовуються в пневмотранспорті, найкращі показники надійності та тривалості дії мають струминні насоси. Однак їх застосування в цих системах обмежене внаслідок великих питомих показників витрат енергії на реалізацію перекачування заданої масової витрати із заданою концентрацією. Вихорокамерні нагнітачі дозволяють підвищити тиск середовища на виході з насоса на відміну від класичних прямоточних струминних насосів, але їхні характеристики під час роботи в у бездренажному режимі ще не досліджені. Метою роботи є аналіз характеристик вихорокамерних нагнітачів для перекачування зерна та порівняння основних інтегральних параметрів з параметрами приладів інших типів. Дослідження здійснено внаслідок порівняння експериментальних та розрахункових характеристик нагнітачів з технічними характеристиками промислових пневмотранспортних приладів на основі прямоточних струминних насосів та перевантажувачів зерна. У процесі порівняння визначено, що коефіцієнт витрати під час роботи з твердим середовищем (зерном) для вихорокамерного нагнітача перевищує в 1,1 раза досяжний (теоретичний) коефіцієнт прямоточного струминного насоса та поступається перевантажувачу зерна на 15 %. Покращення показників ефективності вихорокамерного нагнітача дозволяє збільшити діапазон використання пневмоустановок для перевантаження зерна. Дальність транспортування може бути збільшена до 220 м завдяки перевершенню показників щодо перепаду, як порівняти з прямоточними струминними апаратами зі збільшенням ККД процесу. На відміну від з перевантажувачів зерна всмоктувальної дії, вихорокамерний нагнітач може створити більший перепад, але зі зниженим ККД. Створення вакууму в приладі перевантажувача зерна обмежене величиною в 1 атм, на відміну від струминного нагнітача, який може працювати майже за будь-якого створеного перепаду тиску, що збільшує відстань транспортування.
 • Документ
  Характеристика кулькової обгінно-запобіжної муфти в режимі перевантаження
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Проценко, Владислав Олександрович; Малащенко, Володимир Олександрович; Щербак, Олег Віталійович; Protsenko, Vladyslav; Malashchenko, Volodymyr; Shcherbak, Oleh
  У статті розглянуто роботу елементів кулькової обгінно-запобіжної муфти в режимі перевантаження. Отримано вирази для розраховування геометричних та кінематичних параметрів муфти на основних етапах її спрацьовування. Здійснено аналіз силової взаємодії муфти на завершальному етапі її спрацьовування й отримано вираз для обчислення її моменту на цьому етапі. Отримані результати дозволяють здійснити моделювання характеристики муфти.
 • Документ
  Методи підвищення ефективності роботи малогабаритного навантажувача з бортовою системою повороту
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Разарьонов, Леонід Володимирович; Вороновский, Денис Валентинович; Razarenov, Leonid; Voronovsky, Denis
  У науково-технічній літературі недостатньо досліджено динамічні процеси колісних машин з бортовою системою повороту. Подано огляд роботи малогабаритних навантажувачів. Метою цієї статті є вдосконалення методики розрахування параметрів процесу повороту та динамічної стійкості малогабаритного навантажувача з колісною формулою 4 х 4. Подано одномасну нелінійну математичну модель з п'ятьма ступенями свободи. На підставі рівнянь Лагранжа другого роду були складені аналітичні залежності руху машини. У процесі моделювання варіювалися такі основні параметри: маса вантажу, що піднімається, положення центру мас всієї машини, висота ковша над опорною поверхнею, початкова швидкість навантажувача. У процесі порівняння розрахункових і експериментальних осцилограм за основною формою коливання та типом зміни тягового зусилля вони практично співпадають. Під час повороту навантажувач у процесі ковзання ходових коліс вздовж опорної поверхні, коливальний процес є таким, що не згасає, і подібним за типом до автоколивань. Водночас спостерігається відрив ходових коліс від опорної поверхні, а зі збільшенням вильоту і висоти підйому вантажу інтенсивність коливань збільшується. Визначене положення центру мас навантажувача, що проходить крізь вісь передніх ходових коліс, внаслідок цього спостерігаємо нестійку рівновагу машини. Цьому відповідає граничний кут відхилення центру мас вперед. Як критерій стійкості навантажувача під час розвороту запропоновано розрахувати кут відхилення його центру мас щодо статичного положення за максимальним вильотом ковша з повним вантажем.
 • Документ
  Дослідження системи діагностичних параметрів гідропривода з урахуванням похибки вимірювань
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Пімонов, І. Г.; Керницький, Я. О.; Pimonov, I. G.; Kernitsky, Ya. O.
  У статті розглянуто методику підвищення ефективності експлуатаційних показників мобільних машин завдяки досконалості системи діагностування гідропривода, що визначається досконалістю проектування, виготовлення, організації експлуатації. Сучасний розвиток методів діагностування здійснюється через застосування більш точних або неконтактних засобів вимірювання, а технічний стан більшості гідроагрегатів визначається величиною зазорів у сполученнях їхніх деталей. Дослідження на основі математичної моделі гідропривода зв'язку між структурними і діагностичними параметрами дало змогу розробити діагностування гідроагрегатів мобільних машин вимірюванням визначального діагностичного параметра (продуктивності або тиску) в одній точці гідропривода, а також дослідити аналітичні залежності, які визначають похибку діагностування гідроагрегатів та її складові за невизначеності значень зазорів у цих гідроагрегатах. Ця робота продовжує дослідження в цьому напрямі та визначає властивості системи діагностичних параметрів, у якій частота обертання насоса є основним параметром. Визначено зв'язок між стандартною та дослідженою системами діагностичних параметрів. Під час діагностування за частотою обертання насоса за умови невизначеності його значень зазорів отримано рівняння та визначено похибки діагностування гідроагрегатів і складові цих похибок. Здійснено порівняльний аналіз результатів зі стандартною системою діагностування.
 • Документ
  Результати моделювання впливу температури на товщину адсорбованого на мікронерівності шару поверхнево-активних речовин
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Косолапов, Віктор Борисович; Kosolapov, Viktor
  Здійснено аналіз умов утворення адсорбційного шару поверхнево-активних речовин на поверхнях окремих мікронерівностей та сформовано явне рівняння балансу адсорбційнодесорбційного процесу за умови зміни геометричних параметрів поверхні мікронерівностей та температури зовнішнього середовища. За допомогою математичної моделі, розробленої у роботі [9] визначено кількісні межі впливу геометричних параметрів мікронерівностей поверхонь та температури зовнішнього середовища на товщину адсорбованого на мікронерівностях шару поверхнево-активних речовин. Аналіз впливу зазначених параметрів було здійснено в детермінованих умовах з використанням параметрів у числовій формі. Розв'язання задачі було здійснено в додатку Mathcad. Отримано графіки залежності зміни товщини адсорбованого шару ПАР на мікронерівностях поверхонь від температури зовнішнього середовища та їхніх геометричних параметрів. Використання методу дозволяє відобразити результати як у кількісній, так і в якісній формах. Застосована математична модель дає можливість визначити межі впливу геометричних параметрів мікронерівностей і температури зовнішнього середовища на параметри адсорбованого шару поверхнево-активних речовин на підставі розвитку адсорбційно-десорбційного процесу, що здійснюється безпосередньо на поверхнях мікронерівностей, та створювати більш гнучкі моделі його аналізу та прогнозування як на основі статистичних даних, так і на аналізі поточних значень факторів зовнішнього впливу.
 • Документ
  Метод забезпечення курсової стійкості автогрейдера під час здійснення технологічних операцій
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Шевченко, Валерій Олександрович; Олєйнікова, Олександра Михайлівна; Бондаренко, Дмитро Володимирович; Shevchenko, Valerii; Olieinskova, Oleksandra; Bondarenko, Dmitrii
  Запропоновано метод забезпечення курсової стійкості автогрейдера під час здійняв технологічних операцій. Як систему адаптації автогрейдера до змінних умов експлуатації пропонується використовувати одночасно механізм повороту передніх коліс у горизонтальній площині та механізм нахилу передніх коліс у вертикальній площині. Як критерій адаптації використано показник допустимого відхилення автогрейдера від запланованої траєкторії руху на дистанції визначеної довжини. Запропонований критерій залежить від виду технологічної операції, що здійснюється, та від параметрів розроблюваного середовища. Метод забезпечення курсової стійкості автогрейдера передбачає аналіз переміщення машини вздовж робочого майданчика та розроблення рекомендацій щодо ефективного використання адаптаційної системи. На підставі отриманих результатів експериментальних досліджень здійснено графоаналітичний аналіз, який дозволив надати рекомендації щодо вибору кутів повороту та нахилу коліс у функції кута поперечного нахилу опорної поверхні та коефіцієнта зчеплення.
 • Документ
  Моделювання ходового обладнання мобільних підйомників
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Кириченко, Ігор Георгійович; Черніков, Олександр Вікторович; Корецький, Ярослав Сергійович; Kyrychenko, Igor; Chernikov, Oleksandr; Koretskyi, Yaroslav
  У статі наведено результати розроблення цифрової тривимірної моделі самохідного телескопічного підйомника, а також проаналізовано віртуальні дослідження щодо керування рухом машини за різних положень ходового обладнання.