Выпуск 78

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 29
 • Документ
  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЖУРНАЛ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017)
 • Документ
  ВЫБОР СХЕМЫ ЭЛЕКТРОГИДРОАВТОМАТИКИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВПУСКНЫМ КЛАПАНОМ ПОРШНЕВОГО ПНЕВМОДВИГАТЕЛЯ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Воронков, А. И.; Аврунин, Г. А.; Никитченко, И. Н.; Тесленко, Э. В.; Назаров, А. А.; Воронков, А. І.; Аврунін, Г. А.; Нікітченко, І. М.; Тесленко, Е. В.; Назаров, А. О.; Voronkov, A.; Avrunin, G.; Nikitchenko, I.; Teslenko, Ye.; Nazarov, A.
  Рассмотрены возможные принципиальные схемы реализации управления впускным клапаном поршневого кривошипного пневмодвигателя с помощью устройств электрогидроавтоматики.
 • Документ
  ЗАСТОСУВАННЯ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛІЗУ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ВІБРОДІАГНОСТУВАННЯ ПІДШИПНИКОВИХ ВУЗЛІВ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Погребняк, А. В.; Михалків, С. В.; Євтушенко, А. В.; Погребняк, А. В.; Михалкив, С. В.; Евтушенко, А. В.; Pogrebnyak, A.; Mykhalkіv, S.; Evtushenko, A.
  Коротко подано опис особливостей використання алгоритму безперервного вейвлет-перетворення. Розроблено модель технології вібродіагностування підшипників кочення.
 • Документ
  ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ВІБРАЦІЙ ПІДШИПНИКОВИХ ВУЗЛІВ НА ОСНОВІ СТОХАСТИЧНОГО ПІДХОДУ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Погребняк, А. В.; Михалків, С. В.; Євтушенко, А. В.; Погребняк, А. В.; Михалкив, С. В.; Евтушенко, А. В.; Pogrebnyak, A.; Mykhalkіv, S.; Evtushenko, A.
  Коротко дано опис стохастичного до підходу процесу вібродіагностування. Визначено багатовхідну модель виникнення вібраційного процесу в підшипниках кочення. Здійснено вибір статистичних гіпотез для побудови вирішальних правил під час проведення вібродіагностування.
 • Документ
  ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЗАВИНЧИВАНИЯ ВИНТОВОГО ПРОКАЛЫВАЮЩЕГО РАБОЧЕГО ОРГАНА В ГРУНТ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Вивчар, С. М.; Вівчар, С. М.; Vivchar, S.
  Приведены сведения по завинчиванию винтовых якорей и рабочих органов гори-зонтальным способом в массив грунта. Материал содержит результаты экспериментальных и теоретических исследований горизонтального завинчивания винтовых рабочих органов установкой с гидравлическим приводом.
 • Документ
  РЕТРОСПЕКТИВА ОСНОВНИХ ЕТАПІВ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ. ЧАСТИНА 2
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Гнатов, А. В.; Аргун, Щ. В.; Hnatov, A.; Arhun, Sch.
  Проведено аналіз електромобілебудування на останніх етапах його розвитку. Подано стислий опис кожного з них. Визначено основні тенденції розвитку електромобілів, як на цей час, так і на найближче майбутнє. Зазначено, що електромобілі здобули популярність у всьому світі, про що свідчить політика багатьох країн щодо заохочення громадян купувати їх.
 • Документ
  ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ШВИДКІСТЮ ЗНОШУВАННЯ І ДИСПЕРСНІСТЮ ЧАСТИНОК ЗАБРУДНЕНЬ У РОБОЧІЙ РІДИНІ ГІДРОПРИВОДІВ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Венцель, Є. С.; Орел, О. В.; Венцель, Е. С.; Орел, А. В.; Ventsel, Ye.; Orel, O.
  Отримано рівняння для швидкості зношування з урахуванням взаємодії заряджених частинок зношення з поверхнями тертя. Показано, що швидкість зношування iv може бути презентована як спадаюча функція коефіцієнта протизношувальних властивостей Kj робочої рідини, який є відношенням кількості дрібнодисперсних частинок до кількості грубодисперсних з відповідними коефіцієнтами.
 • Документ
  ОПТИМІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗПОДІЛУ ЧАСУ МІЖ ДИСЦИПЛІНАМИ КУРСУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Рогозін, А. С.; Рогозіна, М. А.; Рогозин, А. С.; Рогозина, М. А.; Rogozin, A.; Rogozinа, M.
  Подано оптимізаційну модель раціонального розподілу навчального часу за дисциплінами підготовки фахівців.
 • Документ
  ІНТЕРАКТИВНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Табуненко, В. О.; Кужелович, В. І.; Табуненко, В. А.; Кужелович, В. И.; Tabunenko, V.; Kuzhelovich, V.
  Обґрунтована необхідність впровадження в навчальний процес у вищих військових навчальних закладах інформаційно-комунікативних технологій і як способу реформування системи військової освіти в Україні, і як засобу підвищення якості професійної підготовки військових кадрів.
 • Документ
  КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ГРАЖДАНСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Кравцов, М. Н.; Кравцов, М. М.; Kravtsov, М.
  Выполнен анализ существующих методов использования в учебном процессе компьютерного моделирования для подготовки специалистов гражданской безопасности.
 • Документ
  УРОВЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ КАК БАЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА СПЕЦИАЛИСТА
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Брусенцов, В. Г.; Brusentsov, V.
  Обосновывается необходимость контроля уровня функциональной надежности человека-оператора как определяющей части профессионализма.
 • Документ
  САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕХАНІКІВ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Каслін, М. Д.; Богатов, О. І.; Попов, В. М.; Каслин, Н. Д.; Богатов, О. И.; Попов, В. М.; Kaslin, N.; Bogatov, O.; Popov, V.
  Розглянуті питання значущості самостійної роботи студентів для професійної підготовки інженера-механіка на прикладі викладання дисциплін «Основи охорони праці» й «Охорона праці в галузі», оволодіння фахівцем розвиненими навичками самоосвіти й самонавчання з метою набуття компетенцій, необхідних для успішної кар’єри.
 • Документ
  ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ КУРСУ «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Буц, Ю. В.; Крайнюк, О. В.; Буц, Ю. В.; Крайнюк, А. В.; Buts, Y.; Kraynyuk, E.
  Запропоновано комп’ютерні продукти для проведення лабораторних робіт під час викладання курсу «Основи охорони праці» для студентів дистанційної форми навчання.
 • Документ
  ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Филипчук, В. Л.; Туровська, Г. І.; Филипчук, В. Л.; Туровская, Г. И.; Fylypchuk, V.; Turovska, Н.
  Визначено методологічні орієнтири для викладання дисциплін, покликаних формувати особистість, здатну до практичної діяльності, творчого пошуку, генерування нових ідей в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів.
 • Документ
  СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ОСНОВНІ ЕТАПИ СТВОРЕННЯ, ПРОБЛЕМИ ТА РИЗИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Дашковська, О. В.; Погребняк, В. П.; Дашковская, Е. В.; Погребняк, В. П.; Dashkovskaya, E.; Pogrebnyak, V.
  Проаналізовано комплекс нормативно-правових актів та організаційних заходів, спрямованих на створення та впровадження стандартів вищої освіти. Установлено, що практично з усіх спеціальностей завершено розроблення проектів СВО освітнього рівня «бакалавр», здійснюється їх експертиза та погодження. Висвітлені причини ризиків, які можуть ускладнити процес затвердження СВО та набуття їх чинності.
 • Документ
  РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВІДЕОПОСІБНИКІВ З БАЗОВИХ РОЗДІЛІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Черніков, О. В.; Архіпов, О. В.; Черников, А. В.; Архипов, А. В.; Chernikov, A.; Arkhipov, A.
  Розглянуті питання підготовки ефективних навчальних завдань для освоєння комп’ютерного моделювання машинобудівних деталей. На їх базі створено й апробовано відеоуроки для навчання тривимірного моделювання в середовищі Autodesk Inventor. Матеріали можуть бути використані у вивченні курсу комп’ютерної графіки.
 • Документ
  SOME ASPECTS OF USING INFORMATION TECHNOLOGIES FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN HIGHER SCHOOL
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Ponikarovska, S.; Поникаровская, С. В.; Понікаровська, С. В.
  The article deals with the peculiarities of using information technologies in the process of teaching foreign languages in higher school. The positive and negative features have been determined and a number of reasons for insufficient or simplified usage of electronic means of education have been given.
 • Документ
  КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РАМНИХ КОНСТРУКЦІЙ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Черніков, О. В.; Подригало, Н. М.; Гіріна, К. П.; Смірнов, М. Г.; Черников, А. В.; Подригало, Н. М.; Гирина, К. П.; Смирнов, Н. Г.; Chernikov, O.; Podrigalo, N.; Girina, K.; Smirnov, M.
  Запропоновано методику розроблення тривимірної моделі рамної конструкції, яку перевірено на прикладі кроквяної ферми та її вузлів. Показана можливість проведення віртуальних експериментів для випробувань створеної конструкції на міцність і стійкість засобами пакета комп’ютерного моделювання Autodesk Inventor.
 • Документ
  ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТОДИКИ В. Ф. ШАТАЛОВА В ПРОЦЕСІ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Кулявець, Ю. В.; Карлаш, П. І.; Богатов, О. І.; Єрмакова, О. А.; Кулявец, Ю. В.; Карлаш, П. И.; Богатов, О. И.; Ермакова, О. А.; Kulyavets, Y.; Каrlаsh, P.; Bogatov, O.; Ermakova, E.
  Відсутність наочного подання навчальної інформації викликає іноді труднощі в процесі здобуття предметних знань та формування умінь. Використання опорних схем, передбачуваної системою В. Ф. Шаталова, дозволяє формувати вміння побудувати цілісний образ вивченого об’єкта й відтворювати в розгорнутому вигляді наданий раніше навчальний матеріал.
 • Документ
  УПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Аветисян, В. Г.; Грицина, І. М.; Грицина, Н. І.; Аветисян, В. Г.; Грицына, И. Н.; Грицына, Н. И.; Avetisyan, V.; Hrytsyna, I.; Hrytsyna, N.
  Розглянуто особливості впровадження комп’ютерних технологій у процесі вивчення дисципліни «Організація аварійно-рятувальних робіт» для підготовки фахівців оперативно-рятувальної служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.